Miliardy pro CME uloží Česko na účet ve Švédsku

Česko zastoupené ministrem financí Bohuslavem Sobotkou uzavřelo se zástupci společnosti CME dohodu, která pro ČR znamená především zastavení úročení cca 10,6 mld. z prohrané arbitráže. Informovala o tom agentura Donath-Burson-Marsteller mediálně zastupující CME. Peníze budou uloženy na vázaný účet ve Švédsku.

"Domnívám se, že dohoda je výhodná pro obě strany. Pro Českou republiku přináší v tuto chvíli možnost, aby se zastavilo úročení," uvedl před podpisem smlouvy pro ČTK ministr Sobotka. Premiér Vladimír Špidla doplnil, že dohoda se CME v zásadě znamená, že nebudou dávány žádné požadavky na český majetek v zahraničí. Česká republika se v dohodě se společností Central European Media Enterprises Ltd. (CME) zavázala dlužnou částku včetně 10 % úroku (74 197,74 dolarů denně) složit na vázaný bankovní účet u přední švédské banky. Přitom zmíněný úrok se bude připisovat až do doby, kdy bude částka na účet složena, nejpozději však 28. dubna 2003.

Smluvní pokuta 600 miliónů korun

Pakliže bude platba provedena v tento den bude výsledná částka činit 356 734 288 dolarů (cca 11 miliard korun). V případě platby po tomto datu bude ČR muset zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 miliónů dolarů (cca 600 miliónů korun). Pokud odvolací soud rozhodne ve prospěch CME, bude jí celková částka vyplacena správcem účtu do dvou dnů. V opačném případě se peníze vrátí zpět do státního rozpočtu ČR.

Rozhodnutí soudu ke konci druhého čtvrtletí

"Budoucím rozhodnutí soudu si nikdo nemůže být předem jistý. V řízení před švédským odvolacím soudem však CME a její právní zástupci posoudili veškeré důkazy a vyslechli všechny svědky. Přitom došli k závěru, že projednávaná žaloba pouze oddaluje nevyhnutelné," uvedl Fred Klinkhammer. "Rozhodnutí soudu se očekává před koncem druhého čtvrtletí roku 2003," řekl Daniel Thelen z marketingové firmy Donath-Burson-Marsteller, která mediálně zastupuje CME.

Částku 10,6 miliardy korun musí ČR na základě arbitrážního rozhodnutí zaplatit CME za to, že neochránila investice americké firmy v servisní organizaci televize Nova. Návrh dohody s CME ještě před podpisem dohody schválila vláda.

KLÍČOVÉ BODY UZAVŘENÉ DOHODY (zveřejnila CME):

Česká republika složí celou částku přisouzenou rozhodnutím arbitrážního tribunálu včetně 10% úroku (74 197,74 USD denně) připisovaného až do doby složení této částky na vázaný bankovní účet u přední banky ve Švédsku. Tato platba ze strany České republiky proběhne nejpozději 28. dubna 2003. Pokud bude platba provedena v tento den, bude celková částka činit 356 734 288 USD.

Pokud Česká republika nesloží výše uvedenou částku na vázaný bankovní účet nejpozději do 28. dubna 2003, souhlasí s tím, že se celková výše částky dlužné CME zvýší o 20 000 000 USD.

Správce vázaného účtu vyplatí tuto částku CME do dvou pracovních dnů poté, co švédský odvolací soud rozhodne o potvrzení částečného konečného nálezu arbitrážního tribunálu ve prospěch CME.

Částka bude vrácena České republice v případě, že švédský odvolací soud rozhodne ve prospěch ČR a nepotvrdí částečný konečný nález arbitrážního tribunálu.

Pokud švédský odvolací soud umožní některé ze stran podat proti svému rozhodnutí odvolání k Nejvyššímu soudu Švédského království, bude částka vyplacena té ze stran, která zvítězila u švédského odvolacího soudu. Druhé straně přitom zůstane právo na odvolání plně zachováno.

Česká republika napadne žalobou konečný nález arbitrážního tribunálu s tím, že tato žaloba bude omezena na zrušení konečného nálezu v případě, že švédský odvolací soud zruší částečný konečný nález arbitrážního tribunálu. Česká republika žalobu proti konečnému nálezu stáhne, pokud švédský odvolací soud rozhodne ve prospěch CME a potvrdí částečný konečný nález arbitrážního tribunálu.

CME se vzdává práva na vynucení plnění konečného nálezu do doby, než švédský odvolací soud rozhodne o právě projednávané žalobě České republiky. CME bude souhlasit s příslušným nařízením soudu.

Česká republika může předložit CME návrhy na náhradní formy nepeněžitého plnění ohledně celé nebo částečné výše částky, která má být uhrazena CME. Ta přitom souhlasí s tím, že takové návrhy zváží, aniž by se jakkoli zavázala k jejich přijetí. CME může o těchto návrzích rozhodnout podle své vůle, aniž by jimi byla vázána.

NOVINKY

obsah | Česká republika