Kurs českého jazyka pro krajany

v tomto roce bude opět organizován kurs českého jazyka pro krajany. Jedná se o čtyřtýdenní intenzivní kurs, který je určen především učitelům českého jazyka z řad krajanů (učitelé ze školského systému, ale i vyučující v kursech češtiny organizovaných krajanskými spolky apod.). Kromě toho se do kursu mohou hlásit i redaktoři krajanských médií, knihovníci krajanských knihoven, kurátoři krajanských muzeí a další, kteří nějakým způsobem využívají český jazyk ku prospěchu širší krajanské komunity. Kurs má každoročně kapacitu 60 účastníků.

Tento kurs je plně hrazen vládou ČR, tj. jsou hrazeny veškeré náklady na výuku jazyka, stravování a ubytování. V době studijního pobytu je poskytována bezplatně také nezbytná zdravotní péče.

Kurs je pořádán ve studijních střediscích Univerzity Karlovy v lokalitách Dobruška a Zahrádky u České Lípy v termínu od 31. 7. do 28. 8. 2003. Praktická jazyková výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách v rozsahu celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách podle stupně pokročilosti jazykových znalostí. Pravidelně se otevírá třída pro úplné začátečníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (v den zahájení kursu musí účastník dovršit 18 let). Na závěr kursu vydává Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy účastníkům osvědčení o absolvování kursu.

Pro účastníky je dále připraven mimoškolní program, v jehož rámci se seznámí s historickými památkami měst, folklórními akcemi, přírodními krásami i životem lidí v ČR. I tyto akce jsou hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

I v případě tohoto krátkodobého jazykového kursu je student povinen v souladu se zákony týkajícími se pobytu cizinců zařídit si víza k pobytu. Vzhledem k tomu, že se toto studium uskutečňuje na základě vládní podpory krajanům, mohou účastníci požádat o prominutí vízových poplatků. Zájemci o účast v kursu vyplní formulář přihlášky, který bude v nejbližší době k dispozici na našich webových stránkach www.mzv.cz/rome

nebo jim bude zaslán e-mailem. Vyplněné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do konce měsíce března t.r. na adresu ZÚ Řím, Via dei Gracchi, 322 - 00192 Roma.

JARMILA KREJČÍKOVÁ

obsah | Česká republika