Nárok na odškodnění politických vězňů jen do konce roku

Každý politický vězeň, tj. každý občan České republiky, bez ohledu na to, zda má nebo nemá trvalý pobyt v České republice, který byl alespoň 3 měsíce vězněn mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990 a který se může prokázat nějakým dokladem, že původní rozhodnutí o jeho věznění bylo třeba i částečně zrušeno podle zákona o soudní rehabilitaci (č. 119/1990 Sb.) nebo podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.) má nárok na toto symbolické odškodnění, pokud strávil ve vězení celkem

- jeden rok a více: 120.000 Kč za prvních 12 měsíců + 1.000 Kč za každý další měsíc

- méně než rok: 60.000 Kč bez ohledu na dobu strávenou ve vězení

Celková doba strávená ve vězení se sčítá. Při částečné změně odsuzujícího soudního rozhodnutí se počítá jen rozdíl mezi tresty vykonanými na základě původního rozsudku a stanovenými přiměřenými tresty nebo tresty nově uloženými.

V případě, že politický vězeň už nežije, může o odškodnění požádat též vdova (vdovec) po politickém vězni, a to i když se po jeho (její) smrti znovu provdala (oženil), pokud je občankou (občanem) České republiky a pokud jejich manželství trvalo po celou dobu věznění anebo vzniklo během věznění. V takovém případě má vdova (vdovec) nárok na polovinu částky, kterou by dostal politický vězeň. Jestliže politický vězeň v národním boji za osvobození padl, nebo byl na něm vykonán trest smrti, nebo zemřel ve vězení, přísluší vdově (vdovci) částka 120.000 Kč. Žádost o odškodnění se musí podat písemně nejpozději do 31. prosince 2002, a to orgánu, který vyplácí starobní důchod. Tímto orgánem je většinou Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Žádost musí být doložena příslušnými doklady. Více informací najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Upozorňujeme, že generální konzulát ČR v New Yorku bohužel není oprávněn přijímat žádosti o odškodnění.

MZV ČR

obsah | Česká republika