Menšinová politika po novom

Rada vlády ČR pre národnostné menšiny prešla po prijatí menšinového zákona, zmene svojho štatútu a novom personálnom obsadení ďalšou zmenou. Tento poradný orgán, ktorému predsedá vždy člen vlády (v kabinete Miloša Zemana to bol vicepremiér Pavel Rychetský) a v ktorom zasadajú zástupcovia národnostných menšín a zástupcovia orgánov štátnej správy, v prípade ministerstiev na úrovni námestníkov ministra, zriadil dva výbory. Táto reforma má umožniť operatívnejšiu činnosť, než len plenárne zasadnutia. Oba výbory - pre dotačnú politiku a pre spoluprácu s orgánmi samosprávy - sa konštituovali na májovom zasadnutí Rady vlády ČR pre národnostné menšiny.

Predsedníčkou výboru vládnej rady pre dotačnú politiku sa následne stala predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka Slovenských dotykov Naďa Vokušová. Výbor sa venuje vládnym dotačným programom v kapitolách ministerstva kultúry (kultúrne aktivity národnostných menšín, integrácia príslušníkov rómskej komunity a podpora vydávania periodickej tlače příslušníkov národnostných menšín), ministerstva práce a sociálnych vecí, ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, prípadne ďalších rezortov.

"Je dôležité zabrániť situáciám, aká nastala v tomto roku, keď pribudli žiadosti o podporu časopisov ďalších národnostných menšín, avšak príslušná položka sa nenavýšila ani o infláciu. To spôsobilo vydavateľom nemalé problémy." hovorí o význame výboru Naďa Vokušová: "Na rok 2003 by sa mala napríklad táto položka zvýšiť z 30 na 36 miliónov Kč.

Podobná úvaha sa týka aj niektorých ďalších položiek. Vyhodnotiť treba aj pravidlá prideľovania dotácií v jednotlivých programoch tak, aby boli štátne prostriedky vynakladané čo najefektívnejšie. Bez plytvania, pritom v maximálnej miere na prospech národnostných menšín a multikultúrnej atmosféry v tejto krajine."

(vs)

obsah | Česká republika