Počet žiadostí o azyl na Slovensku výrazne klesol

Počet žiadostí o udelenie azylu na Slovensku v 1. polroku tohto roka výrazne klesol. Kým v roku 2004 bolo k 31. máju podaných 5 272 žiadostí, tento rok bolo v rovnakom období zaevidovaných 1 157 žiadostí. Vyplýva to zo Správy o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu, ktorú dnes predloží minister vnútra Vladimír Palko na rokovanie vlády.

Pokles počtu žiadateľov o azyl zaznamenávajú všetky členské štáty Európskej únie a súvisí s posilnením ochrany vonkajšej hranice únie. Mierny pokles sa prejavuje aj v oblasti nelegálnej migrácie. V 1. polroku 2004 prešlo štátnu hranicu 4 148 nelegálnych migrantov, tento rok ich je v tom istom období o viac ako 2 000 menej. Je to najmä vďaka úspešnému boju proti organizovaným skupinám prevádzačov. Minulý rok bolo vznesené obvinenie proti 272 prevádzačom, v roku 2003 ich bolo 198.

Ako sa ďalej v Správe konštatuje, na posilnenie ochrany štátnej hranice Slovenska s Ukrajinou bola tento rok z programu PHARE zakúpená najmä automobilová a výpočtová technika, prostriedky na sledovanie osôb a vecí, čítačka cestovných dokladov a vybavenie pyrotechnikov na schengenských letiskách.

Vláda dnes prerokuje aj návrh na prístup Slovenska k Dohode o zriadení a činnosti Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). ICMPD sa zaoberá predovšetkým migráciou v oblasti strednej a východnej Európy, informuje krajiny tohto regiónu o nových trendoch v uvedenej oblasti a poskytuje im pomoc v rámci procesu približovania ich národných politík.

Kabinet sa bude zaoberať aj viacerými návrhmi poslaneckých noviel. Poslanci navrhujú, aby sa autorské práva nevzťahovali na štátne symboly, symboly obcí a vyšších územných celkov. Cieľom návrhu je, aby obce a VÚC mohli slobodne disponovať svojimi symbolmi a neboli v tomto smere limitovaní autormi. Podľa skupiny poslancov, ktorí návrh predložili, dôvodom vyňatia uvedených symbolov z autorského zákona je to, že "niektorí autori kresieb erbov územnej samosprávy ich považujú za výtvarné diela podľa autorského zákona a následne majú tendenciu ovplyvňovať používanie obecných symbolov, dávať osobitný súhlas na ich používanie, zhotovovanie rôznych aplikácií, ich publikovanie v tlači, odborných heraldických či vlastivedných publikáciách, turistických sprievodcoch, na internete a podobne."

Poslanci tiež pripravili novelu zákona o majetku vyšších územných celkov. Norma v prípade schválenia umožní vyššiemu územnému celku previesť bez verejnej súťaže majetok využívaný na verejnoprospešné účely za rovnakých podmienok do vlastníctva každej obce, v ktorej katastri sa nachádza, teda aj obce, ktorej starosta je súčasne poslancom príslušného vyššieho územného celku.

Vláda sa bude zaoberať aj novelou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jej cieľom je doriešiť procesné pravidlá pri konaní o odvolaní voči rozhodnutiu parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Novela tiež rieši lehoty výboru na rozhodnutie o sankciách za porušenie povinností tak, aby bola zodpovednosť verejných funkcionárov časovo limitovaná, rozširuje okruh verejných funkcionárov a spresňuje najmä druh funkcií, ktoré sú zatiaľ nedostatočne formulované. Norma tiež rieši možnosť uloženia pokút pri funkciách, ktoré sú vykonávané bezplatne, resp. presnejšie definovať spôsob určenia výšky pokuty. Na túto normu nadväzuje aj novelizácia zákona o organizácii Ústavného súdu a konaním pred ním, ktorú LRV tak isto odporučila vláde schváliť.

SITA

obsah | Slovenská republika