Claude Baláž o krajanskej problematike

Už sme informoali o tom, že od 1. januára vznikol pri Úrade vlády SR Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov. Vláda schválila jeho zriadenie na poslednej decembrovej schôdzi na návrh podpredsedu vlády pre legislatívu Ľubomíra Fogaša. Vláda sa tak priklonila skôr k stanovisku ministerstva zahraničných vecí, než kultúry, ktoré navrhovalo funkciu splnomocnenca pre zahraničných Slovákov zrušit. Podľa splnomocnenca Clauda Baláža prevážili odborné hľadiská a dlhodobé štátno-politické i národné záujmy SR v krajanskej oblasti. Vytvorenie sekretariátu je podľa neho riešením, ktoré vychádza zo súčasných potrieb a možností SR.

"Uvedené rozhodnutie mohlo prísť skôr, škoda času, destabilizácie a narušenia dôvery slovenského zahraničia," konštatoval. Medzi prioritné úlohy generálneho sekretariátu patrí zabezpečovanie procesu tvorby a výkonu politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom, koordinácia aktivít jednotlivých ministerstiev, vytvorenie efektívneho a transparentného systému financovania pomoci krajanom, vytváranie informačnej databázy v danej oblasti či zabezpečenie spolupráce s krajanskými organizáciami. Časť tejto činnosti sa do určitej miery prekrýva s náplňou práce Domu zahraničných Slovákov, pôsobiaceho v rámci ministerstva kultúry SR. Modus koordinácie sa zrejme ešte iba bude hľadať.

Činnosť sekretariátu bude zabezpečovať sedem pracovníkov delimitovaných z bývalého Sekretariátu splnomocnenca vlády pre zahraničných Slovákov. Sídlo sekretariátu zatiaľ zostáva v pôvodnej budove Domu zahraničných Slovákov na bratislavskej Štefánikovej ulici. Po plánovanom prevzatí budovy bratislavským vyšším územným celkom by tu sekretariát mal byť aj naďalej prechodne umiestnený, a to na základe osobnej dohody Clauda Baláža s predsedom VÚC Ľubom Romanom. Zmeny v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy v krajanskej problematike by mala upraviť a zosúladiť novelizácia zákona o zahraničných Slovákoch.

(vr)

obsah | Slovenská republika