Csákyho návrh rozširuje používanie jazykov menšín

Podpredseda vlády Pál Csáky navrhuje, aby mali občania právo hovoriť v úradnom styku jazykom národnostnej menšiny už vtedy, keď ich je v obci 10 percent. Doteraz platila táto možnosť, keď ich bolo 20 percent. Tento návrh je súčasťou správy, ktorú Csáky na výzvu vlády predkladá na pripomienkovanie. Správa obsahuje kroky, ktoré s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov úzko súvisia. Slovensko k nej pristúpilo v roku 2001.

Zmeny sa dotýkajú názvov ďalších obcí s minimálne 10-percentnou národnostnou menšinou. Mnohé z nich boli dosiaľ blokované, ako napríklad v prípade Štúrova, Tešedíkova, Sládkovičova. Rozšíriť by sa malo aj označovanie ulíc a budov, kde sídlia orgány verejnej správy.

Používanie menšinových jazykov by sa malo rozšíriť z obcí aj na úrady centier a orgány verejnej správy. Podľa návrhu sa má umožniť vydávanie dvojjazyčných rozhodnutí a bežných úradných formulárov v týchto jazykoch. Iný ako štátny jazyk by sa mal používať aj na rokovaniach orgánov územnej samosprávy, ak to poslanci nadpolovičnou väčšinou hlasov schvália. Musí sa však zabezpečiť pre ostatných poslancov tlmočenie do štátneho jazyka.

Zmeny sa dotýkajú deviatich zákonov. Aj pri tvorbe nových zákonov o STV a SRo by sa malo prihliadať na Chartu, menšinové redakcie by mali mať zaručenú právnu a finančnú samostatnosť.

Európska charta je mnohostranná medzinárodná zmluva. Niektoré časti Charty sú pre signatárske štáty záväzné, pri niektorých sa môžu rozhodnúť, ktoré paragrafy si vyberú.

(hr), SME

obsah | Slovenská republika