Rok v EÚ bol pre SR pozitívny

Prvý rok členstva v Európskej únii bol pre Slovenskú republiku prospešný a pozitívny. Konštatuje to súhrnná správa o dosiahnutých výsledkoch Slovenska počas ročného pôsobenia v EÚ od 1. mája 2004, ktorú schválila vláda. V materiáli sa uvádza, že z finančného hľadiska sa pre Slovensko v EÚ rozšírili možnosti využívania finančných prostriedkov z európskych zdrojov a zapojenia sa do všetkých rozvojových programov únie. "Zároveň si však členstvo v EÚ žiada nové finančné nároky. Okrem národného príspevku do rozpočtu EÚ ide o vzrast nákladov na financovanie administratívy na to, aby SR mala zabezpečenú adekvátnu reprezentáciu svojich záujmov na pôde európskych inštitúcií," píše sa v správe vicepremiéra Pála Csákyho. Celkovo SR patrí z hľadiska finančných tokov v EÚ k tzv. čistým prijímateľom. Objem žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov ku koncu prvého polroka tohto roku prekročil hodnotu 100 miliárd korún. Tieto požiadavky niekoľkonásobne prekročili prostriedky, ktoré boli pre Slovensko z fondu určené.

Prioritou najbližšieho obdobia pre SR budú rokovania o novej finančnej perspektíve EÚ na roky 2007 2013. "Vláda sa prostredníctvom svojich zástupcov snaží o dosiahnutie čo najpriaznivejšej čistej finančnej pozície pre SR, pričom podporuje skoré uzatvorenie rokovaní, spravodlivú a transparentnú štruktúru výdavkov rozpočtu EÚ," konštatuje správa.

Vstup do únie umožnil Slovensku aktívnu účasť na rozhodovacom procese a tvorbe politík EÚ vo všetkých fázach. Prinieslo to zároveň potrebu zavedenia nového mechanizmu spolupráce medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, Národnou radou SR a ďalšími subjektmi ako sú regionálne a lokálne správy, či partnerské organizácie. "Nový systém mechanizmu spolupráce sa osvedčil, avšak stále existujú rezervy na jeho zlepšovanie," uvádza sa v Csákyho materiáli.

TASR

obsah | Slovenská republika