Ako sa treba uchádzať o miesto euroúradníka

Hoci pred týždňom Úrad pre štátnu službu oznámil, že 335 eurointegračných miest v štátnych inštitúciách je ešte voľných, na väčšinu z nich už prebiehajú výberové konania a nie je možné sa na tieto pozície prihlásiť. Do konca augusta, dokedy musia úrady obsadiť miesta "euroúradníkov", zostáva voľných len 11 miest. Na ne sa výberové konania ešte len uskutočnia.

"Priebežne sa ich počet zvyšuje o miesta, ktoré sa prebiehajúcimi výberovými konaniami neobsadia," hovorí Tatiana Palková z Úradu pre štátnu službu. Posledným termínom podania žiadosti je 15. august.

Kde hľadať?

Aktuálnu ponuku pracovných miest na úradoch nájdete na webovej stránke Úradu pre štátnu službu www.upss.sk a v jeho vestníku (je možné si ho kúpiť v predajniach Ševt a v niektorých trafikách). Prehľad voľných príležitostí uverejňuje aj Národná obroda.

"Konkrétne štátnozamestnanecké miesta sú označované osobitne ako eurointegračné," hovorí T. Palková. Žiadny z uchádzačov nemusí mať z konkurencie strach. Na jedno miesto pripadá priemerne sedem ľudí. "Niekedy nevyhovuje nikto, niekedy je naopak konkurencia veľmi silná. Často sa však hlásia aj ľudia, ktorí nespĺňajú požadované kritériá," dodáva T. Palková.

Ako postupovať

Prvým krokom je podanie žiadosti do 15. augusta na Úrad pre štátnu službu, alebo úrad, na ktorom sa výberové konanie bude konať. Obsahovať musí žiadosť o zaradenie do výberového konania s príslušným číslom, ktoré je priradené ku každému pracovnému miestu, a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Pri uchádzaní o viaceré miesta môžu byť aj fotokópie výpisu. ďalej vysvedčenia, alebo diplomy podľa požadovaného vzdelania, certifikáty z jazykových kurzov, alebo vysvedčenie, stačí aj čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka. Žiadateľ musí čestne vyhlásiť aj to, že nebol prepustený zo štátnej služby.

Poslednými požiadavkami sú profesijný životopis a motivačný list, ktorý by mal obsahovať zručnosti uchádzača a rozhodnutie, prečo sa uchádza o konkrétne pracovné miesto.

Prax a výnimky

Dĺžka praxe záujemcu sa uvádza v životopise. Hoci na eurointegračných miestach sa vyžaduje najmenej 2-ročná prax, úrady často udeľujú výnimky. Šancu tak majú aj absolventi stredných a vysokých škôl. Výnimka však často nie je uvádzaná v ponukách voľných miest, na úradoch ju udeľujú aj dodatočne. Žiadosť sa preto oplatí podať aj pri nevyhovujúcej dĺžke praxe. Výnimky sa však neudeľujú v kvalifikácii.

Neúplná žiadosť

Výberové konania

Výberové konanie sa koná na dvoch miestach v sídle Úradu pre štátnu službu, alebo na príslušnom úrade, ktoré miesto obsadzuje. Desať dní pred jeho konaním dostane uchádzač pozvánku. Výberové konanie sa skladá z troch kôl, ktoré prebiehajú počas jedného dňa. V prvom kole je úlohou uchádzača vypracovať test zo znalosti zákonov. Všeobecnou podmienkou je Ústava SR, zákon o štátnej a verejnej službe a právne normy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon konkrétneho pracovného miesta (uchádzač si ich musí sám zisťovať).

Ústny pohovor je náplňou druhého kola. Jeho obsahom je znalosť legislatívy. V týchto kolách podstúpi uchádzač aj test, pohovor, či preklad z cudzieho jazyka, ak je jednou z podmienok.

Poslednou v triáde "skúšok ohňom" je psychologický test, ktorý sa vypracúva na počítači. Uchádzač musí na prijatie uspieť vo všetkých troch kolách. Zákon ukladá Úradu pre štátnu službu odpovedať uchádzačovi o miesto vo výberovom konaní do desiatich dní od jeho konania.

Požadovanie vzdelanie

referent- stredoškolské
odborný referent- stredoškolské
hlavný referent- stredoškolské
radca - bakalárske
samostatný radca- bakalárske
odborný radca- vysokoškolské II. stupňa
hlavný radca - vysokoškolské II. stupňa
štátny radca- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (posledné tri sú najfrekventovanejšie)
Autor: Martin Čambalik

NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika