Poslanci prijímali eurozákony

Parlament sa 20. 6. 2002 takmer celý deň venoval tzv. eurozákonom, ktoré zosúlaďujú našu legislatívu s európskou. Okrem troch prijatých poľnohospodárskych zákonov poslanci pre chyby v textoch vrátili do druhého čítania dva finančné zákony - novelu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a novelu zákona o platobnom styku.

Novú právnu úpravu tiež poslanci schválili pre pozemkové úpravy, usporiadanie pozemkového vlastníctva, pozemkové úrady, pozemkový fond a pozemkové spoločenstvá. Od 1. novembra bude podľa novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ich prevádzkovanie viazanou živnosťou, prevádzkovateľ bude potrebovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti od ministerstva pôdohospodárstva. Parlament tiež prerokoval návrhy v oblasti súdnictva. Novela Občianskeho zákonníka zavádza možnosť využiť hnuteľné veci ako občianskoprávnu zálohu. Hnuteľné veci bude možné použiť ako záruku pri pôžičke bez toho, aby ich bolo nutné odovzdať.

Vytvorí sa tiež on-line Notársky centrálny register ako ústredný register záloh. Novela by mala zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k úverom. Zákon o vyšších súdnych úradníkoch by mal zvýšiť efektivitu justície. Vyšší súdni úradníci by mali nižšie právnické vzdelanie a mali by rozhodovať prevažne v takzvaných nesporových veciach, viesť zmierovacie konanie, konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých či v opatrovníckych veciach osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony. V občianskom súdnom konaní by mali komunikovať so stránkami pred nariadením pojednávania vo veciach, odstraňovať chyby nesprávnych alebo neúplných podaní, vydávať úradné odpisy, výpisy a potvrdenia z Obchodného registra. Určité úkony by mohli vykonávať aj v trestnom konaní. Sudcovia tak budú odbremenení od značnej časti administratívy.

Nanovo sa tiež upraví správne súdnictvo. Namiesto jednej inštancie v správnom súde budú dve. O správnych rozhodnutiach bude môcť rozhodovať v štyroch stupňoch, napríklad okresný a krajský úrad a po nich krajský a Najvyšší súd. Zakotvuje sa aj konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy. Do novely Trestného zákona sa rozhodnutím poslancov nedostalo ustanovenie o zákaze akéhokoľvek klonovania ľudských bytostí, ktoré presadzovalo KDH Norma nebude ani obsahovať zásadu "trikrát a dosť", čo malo znamenať doživotný trest odňatia slobody pre páchateľov obzvlášť závažných trestných činov.

Parlament sa už nebude zaoberať vládnym návrhom zákona o konfilkte záujmov. Porušilo by sa tým ustanovenie rokovacieho poriadku, že parlament nemôže o tej istej vec rokovať skôr ako o šesť mesiacov.

(mar), SME

obsah | Slovenská republika