Košičan sa domáha exkomunikácie

Na neurčito odročila sudkyňa Okresného súdu Košice 2 pojednávane vo veci 49-ročného Košičana Michala Holováča, ktorý sa domáha exkomunikácie z gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Išlo už o druhé pojednávanie v spore, ktorý zatiaľ nemá na Slovensku precedens. Bývalý učiteľ Holováč totiž v roku 2003 požiadal, aby mu obidve cirkvi vydali doklad o tom, že už nie je v ich evidencii, do ktorej sa dostal po krste a prvom svätom prijímaní. Keďže mu takýto doklad odmietli vydať, žiada súd, aby chránil jeho ústavné práva a nariadil cirkvám takýto dokument vystaviť.

"Žalobca sa domáha svojho ľudského práva, ktoré bolo porušené krstom tak, že ho ku krstu priniesli a nemohol sa proti nemu brániť" - uviedol Holováčov právny zástupca. Podľa neho jeho mandant po zrelej úvahe dospel k názoru, že nechce byť vykazovaný ako člen cirkvi, ktorá ho pokrstila a nechce byť ani v žiadnej inej cirkvi a uplatniť si právo slobody vierovyznania.

Právni zástupcovia oboch cirkví žiadali súdne konanie zastaviť. Argumentovali okrem iného tým, že všeobecné súdy nie sú v takomto spore oprávnené konať. Ich názor podporil v stanovisku pre potreby súdu aj cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR. Odvolávali sa aj na Základnú zmluvu medzi Svätou stolicou a SR.

Keďže súčasťou súdneho spisu sú ústavy gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, Holováč žiadal pridať k nim aj svoju knihu Tradičné kresťanské hodnoty, v čom mu sudkyňa vyhovela. Vysvetľuje v nej svoje pohnútky dostať sa z cirkevných záznamov a nazval ju "ústavou slobodného myslenia". Kniha spôsobila značný rozruch a jej vydavateľovi - spoločnosti Prometeus prišiel anonym, v ktorom sa uvádza, že "nech je prekliaty ten, čo knihu vydal i ten, čo ju šíri". Holováč tvrdí, že s "cirkvou ako inštitúciou, ktorá spôsobila v histórii ľudstva veľa bolesti, nechce mať nič spoločného a nechce ani figurovať v jej záznamoch."

Žalovaná strana navrhuje zapojiť do kauzy súdneho znalca, ktorý by sa mal napríklad vyjadriť, či je vôbec možné anulovať krst, alebo či je možné niekoho exkomunikovať z cirkvi na vlastnú žiadosť. Žalujúca strana trvá na účasti vrcholných predstaviteľov oboch cirkví na pojednávaní.

TASR

obsah | Slovenská republika