Slovensku pozoruhodne vzrástol export

V polročnej správe o stave svetovej ekonomiky ešte predpokladal fond rast slovenskej ekonomiky v oboch rokoch o 4 %. V SR však naďalej podľa fondu pretrváva neistota ohľadom oživenia spotreby a investícií.

"Vďaka dynamickému nárastu vývozu Slovenska sa schodok vonkajšieho bežného účtu platobnej bilancie v rokoch 2003 a 2004 zníži na úroveň menej ako 4 % HDP," uvádza sa v záverečnej správe z misie MMF v SR. Fond odhaduje, že na budúci rok mierne klesne nominálna inflácia a k roku 2006 tak dosiahne úroveň predpokladanú v maastrichtskej zmluve.

Podľa MMF pokračuje na Slovensku dynamický hospodársky rast, zmenšuje sa makroekonomická nerovnováha, klesá nezamestnanosť, pričom jadrová inflácia zostáva naďalej nízka.

"Aj napriek pomalému hospodárskemu rastu v Európe sa objem exportu SR v prvej polovici roka zvýšil o pozoruhodných 37 %," uvádza sa v správe MMF. Na druhej strane sa podľa fondu značne znížila súkromná spotreba, čo bolo dôsledkom pôsobenia deregulácie cien a zvýšenia nepriamych daní na výšku reálneho disponibilného príjmu. Pomalšie tempo zaznamenali aj investície.

"Nárast cien a daní v tomto roku viedol k zvýšeniu nominálnej inflácie, avšak pravdepodobne nemal žiadny významný sekundárny inflačný vplyv, zatiaľ čo reálne mzdy mierne poklesli," uvádza MMF. Misia MMF na Slovensku trvala od 7. do 15. októbra.

Národná banka Slovenska očakáva podľa aktualizovaného menového programu rast slovenskej ekonomiky v tomto roku o 3,9 % až 4,4 %. Deficit bežného účtu platobnej bilancie predpokladá na úrovni 4,5 až 5 % HDP. V tomto roku by sa mala podľa centrálnej banky zvýšiť cenová úroveň v priemere o 8,3 % až 8,8 %, pričom koncoročná inflácia by mala byť 8,4 % až 9,7 %.

(r)

obsah | Slovenská republika