Holandsko-slovenské nadštandartné vzťahy sav EU eště prehĺbia

S prvým májovým dňom Slovensko vstúpi do Európskej únie. Jeho novým partnerom bude aj Holandské kráľovstvo, známejšie pod názvom Holandsko.

Presne pred desiatimi rokmi otvorilo Holandsko svoje veľvyslanectvo v Bratislave a Slovensko v Haagu. V súčasnosti má SR svoje konzuláty už aj v Amsterdame, Rotterdame, Eindhovene a Meppeli, čím pokrýva všetky regióny rozlohou o niečo menšieho 16-miliónového Holandska.

Za desaťročie sa vzťahy medzi oboma štátmi neustále posilňovali. Holandskej strane bolo zrejmé, že Slovensko potrebuje pomoc pri prechode na trhové hospodárstvo. Preto sa zaviazala poskytnúť mu pomoc s cieľom zmiernenia dopadov ekonomickej transformácie. Zostavila tzv. program "MATRA" (Maatschappelijke Transformatie = transformácia spoločnosti), ktorý prijali mnohé zo slovenských vládnych inštitúcií, zohrávajúcich dôležitú úlohu po vstupe Slovenska do Európskej únie.

Od roku 1994 Holandsko venovalo slovenským inštitúciám 37 miliónov eur na transformačné účely. Zrealizovalo sa 300 projektov v oblasti vzdelávania zamestnancov verejnej správy a mimovládnych organizácií. Hoci Slovensko vstúpi do únie už o niekoľko dní, niektoré časti programu MATRA zostanú aktívne až do roku 2006. Holandsko totiž veľmi dobre rozumie, aké je pre nové členské krajiny ťažké prispôsobiť sa kritériám EÚ.

Vzťahy medzi Holandskom a Slovenskom sa neustále posilňujú aj na vládnej úrovni. Súčasný premiér Jan Peter Balkenende, jeho predchodca Wim Kok, ale aj vyše polovica ministrov súčasnej holandskej vlády už navštívili Slovensko. V januári viedol holandský minister zahraničného obchodu rozhovory s ministrom hospodárstva SR Pavlom Ruskom. Na sprievodnom obchodnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia takmer 120 holandských firiem pôsobiacich na Slovensku. Minister Rusko oslovil viacerých potenciálnych holandských investorov, najmä z oblasti turistického ruchu.

V súčasnosti je Holandsko druhým najväčším investorom v SR. Tradičné holandské spoločnosti sú prítomné v bankovníctve, poisťovníctve, priemysle, poľnohospodárstve a obchode. Holandská obchodná komunita objavila Slovensko ako partnerskú krajinu s výnimočnou polohou a vysoko kvalifikovanou pracovnou silou.

Slovenská vláda získala v Holandsku veľké uznanie za svoje odhodlanie stať sa konkurencieschopným členom EÚ a za podniknuté reformy.

Holandsko a Slovensko môžu byť v mnohých oblastiach skutočnými "spojencami" v neustále sa rozširujúcej Európe. Obidve krajiny majú svoje pevné miesto medzi súčasnými 25 členmi únie. Do značnej miery sa navzájom dopĺňajú. Na jednej strane je tu Holandsko s vyše polovicou územia ležiaceho pod úrovňou mora a so silnou orientáciou na zahraničný obchod - námorný (Rotterdam je najväčším prístavom na svete) aj vzdušný (amsterdamské letisko "Schiphol" patrí k najväčším v Európe) - na služby a technologické inovácie. Na druhej strane je tu Slovensko so svojím prírodným bohatstvom a tradíciou v oblasti metalurgie a spracovania kovov, čím Holandsku ponúka nové možnosti.

V rámci rozšírenej Európy majú obe krajiny komparatívne výhody, ktoré poskytujú veľký potenciál pre ich ďalšie ekonomické prepojenie. Ich členstvo v najväčšom hospodárskom priestore na svete dáva šancu tým, ktorí vedia hľadieť aj za hranice.

Hoci má Slovensko pred sebou ešte dlhú cestu, jeho vyhliadky sú perspektívne. Ročný nárast HDP je oveľa vyšší ako v mnohých "starých" štátoch EU. Holandsko, a každá z jeho 10 tisíc firiem s potenciálnym záujmom o obchodovanie s novými partnermi zo Strednej Európy, chce zohrávať aktívnu úlohu pri ich dynamických ekonomických trendoch. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s globálnym obchodovaním môže Holandsko a jeho podnikatelia pomôcť slovenským firmám pri objavovaní nových horizontov.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva sa pripravuje na nadchádzajúce desaťročie ďalšieho posilňovania vzťahov so Slovenskou republikou. V blízkej budúcnosti postupne dôjde k ukončeniu programu MATRA a bude treba viac posilniť obchodnú sféru. Maximálne využitie priateľských zväzkov medzi oboma, síce malými, ale hrdými národmi, tvoriacimi spoločné európske dedičstvo, bude rozhodne prínosom pre všetkých "euro-občanov".

PRAVDA

obsah | Slovenská republika