Maďarčina v parlamente nezaznie

Poslanci Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR v utorok nesúhlasili s návrhom SMK, aby mohli poslanci na rokovaniach parlamentu používať maďarský jazyk. Pozmeňujúci návrh k novele rokovacieho poriadku predložil poslanec za SMK Gábor Gál.

Podľa neho by mal mať poslanec NR SR právo vystúpiť v pléne v materinskom jazyku. Takúto možnosť podľa neho garantuje Ústava Slovenskej republiky a charta menšinových jazykov. Poslanci za SMK sú pripravení návrh predložiť opätovne pri rokovaní o novele v druhom čítaní na septembrovej schôdzi.

Novela rokovacieho poriadku nadväzuje na prijatý ústavný zákon o spolupráci NR SR a vlády v záležitostiach EÚ, z ktorého vyplynulo zriadenie výboru pre európske záležitosti. Ústavnoprávny výbor v utorok súhlasil, aby boli rokovania výboru pre európske záležitosti verejné a v niektorých prípadoch ponecháva možnosť rokovať aj neverejne. Poslanec za ĽS-HZDS Ján Cuper predložil pozmeňujúci návrh, aby NR SR volila členov výboru na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do parlamentu v príslušnom volebnom období. Poslanci sa nestotožnili s návrhom, aby za každého člena eurovýboru NR SR zvolila náhradného člena.

Úlohou eurovýboru bude schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných ako aj iných aktov Európskych spoločenstiev a EÚ, ktoré oznámi členom vlády. V prípade, že člen vlády uplatní iné stanovisko, bezodkladne musí podať výboru vysvetlenie a odôvodnenie svojho postupu. Vláda najneskôr dva týždne po prijatí právne záväzného aktu predloží výboru informáciu o jeho obsahu, cieľoch a dosahu na SR.

Poslanci ústavnoprávneho výboru odsúhlasili aj ďalšie zmeny v rokovacom poriadku. Podľa schváleného uznesenia by na konanie poslaneckého prieskumu nebolo potrebné uznesenie výboru. Bude stačiť účasť jedného člena výboru. Poslaneckým prieskumom môže NR SR alebo výbor poveriť poslancov aj uznesením. Ďalej výbor súhlasil s návrhom, aby sa obmedzil okruh návrhov zákonov prerokúvaných ústavnoprávnym výborom.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika