V SR bude už o rok maďarská univerzita

Už od 1. januára 2004 by mala byť zriadená maďarská Univerzita Jána Selyeho v Komárne a vyučovanie by sa malo začať od školského roku 2004/2005. Vyplýva to z návrhu harmonogramu zriadenia univerzity, ktorý predložil na pripomienkové konanie vicepremiér pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny Pál Csáky.

Vytvorenie univerzity obsahuje aj programové vyhlásenie vlády, podľa ktorého sa kabinet zaväzuje vytvoriť univerzitu na preklenutie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni občanov maďarskej národnosti. Základom univerzity je komárňanský Teologický inštitút J. Calvina a Schola Comaromiensis s konzultačnými strediskami Univerzity ekonómie a štátnej správy v Budapešti a Vysokej školy pedagogickej v Győri. Po zriadení univerzity prejde do jeho vlastníctva infraštruktúra a vybavenie Scholy Comaromiensis a Teologického inštitútu J. Calvina. Univerzita má mať fakultu hospodárskych vied, teologickú fakultu J. Calvina a pedagogickú fakultu.

Podľa návrhu má minister školstva Martin Fronc predložiť Akreditačnej komisii na posúdenie návrh zákona o zriadení univerzity spolu s projektom na jej vytvorenie do 28. februára. AK má posúdiť návrh zákona do 31. mája a šéf rezortu školstva predloží na rokovanie vlády návrh zákona do 31. mája 2003, pričom vicepremiér P. Csáky v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Ivanom Miklošom predloží návrh na finančné zabezpečenie harmonogramu zriadenia Univerzity J. Selyeho v Komárne do 31. mája 2003. Návrh harmonogramu počíta s akreditáciou jednotlivých fakúlt do 31. augusta 2004, pričom by Ministerstvo obrany SR previedol vlastnícke právo k objektom Komárňanského hradu na mesto Komárno do 30. júna 2003 s tým, že mesto prevedie nehnuteľnosť do vlastníctva univerzity do 10. januára 2004. Potom by do 28. februára 2004 bola podpísaná dohoda medzi slovenskou a maďarskou vládou o zriadení a prevádzkovaní univerzity.

Zriadenie Univerzity J. Selyeho v Komárne, ktorej prevažujúcim vyučovacím jazykom bude maďarčina, má zvýšiť počet vysokoškolsky vzdelaných odborníkov maďarskej národnosti. Kým totiž podiel vysokoškolsky vzdelaných vo väčšinovom národe dosahuje takmer 10 percent obyvateľov nad 16 rokov, u maďarskej menšiny je to iba 5,1 percenta. V Komárne a rovnako aj v okresoch južného Slovenska je miera nezamestnanosti vysoká aj v dôsledku nedostatočnej vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Univerzita bude klásť veľký dôraz na to, aby jej absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v materinskom jazyku, ale aj v slovenskom a v anglickom jazyku, resp. v iných európskych jazykoch. Základným cieľom univerzity je príprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vo finančníctve, komunikácii, informatike, v obchode a manažmente, učiteľov základných a stredných škôl, teológov a katechétov.

(mp)

obsah | Slovenská republika