MMF: Slovensko musí byť na seba ešte prísnejšie

Vláda SR by mala realizovať čo najprísnejšiu fiškálnu politiku, aby pomohla riešiť problémy s nadmerným posilňovaním koruny a vysokým schodkom bežného účtu platobnej bilancie.

V najnovšej hodnotiacej správe o SR Medzinárodný menový fond oceňuje úsporné opatrenia, zabudované do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003, kritizuje však fakt, že k žiadnej fiškálnej konsolidácii nedôjde v tomto roku. MMF predpokladá, že tento rok dosiahne schodok verejných financií 5,5 % HDP a v metodike ESA po zarátaní nákladov na reštrukturalizáciu bánk až 7 % HDP. Preto by sa vláda mala zamerať na kontrolu a znižovanie neobligatórnych výdavkov, najmä na tovary a služby, a prehodnotiť realizáciu investičného rozpočtu aj formou odloženia niektorých projektov. MMF odporúča sprísniť tiež kontrolu príspevkov na stavebné sporenie a hypotekárne úvery a redukciu dotácií do poľnohospodárstva.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2003 podľa MMF "primerane stanovuje cieľ podstatne sprísniť fiškálnu pozíciu", čo považuje za nevyhnutné, "ak sa má napraviť prekročenie výdavkov, rozpočtovaných na rok 2002, dosiahnuť primeraný pokrok na ceste strednodobej konsolidácie a zabezpečiť dôveryhodnosť tejto cesty, zmierniť bremeno menovej politiky a pomôcť, aby sa schodok vonkajšieho bežného účtu platobnej bilancie dostal na trajektóriu udržateľného vývoja". V tejto súvislosti fond vyjadril znepokojenie z vývoja bežného účtu platobnej bilancie, ktorý by mal v roku 2002 dosiahnuť takmer 8 % HDP, "teda bude stále príliš vysoký aj napriek tomu, že sa o niečo zmenší v porovnaní s rokom 2001".

Vládou plánovaný schodok vo výške 5 % HDP v roku 2003 považuje MMF za primeraný. I napriek avizovaným úsporám, najmä v sociálnej oblasti, zdravotníctve, platov vo verejnom sektore, a nižším investíciám na výstavbu diaľnic však rozpočet čelí istým rizikám, ktoré by mala byť vláda SR pripravená kryť. "Misiu znepokojuje skutočnosť, že prekročenie plánovanej výšky schodku by nielen zabrzdilo potrebné znižovanie schodku vonkajšieho bežného účtu platobnej bilancie, ale zároveň by znamenalo, že druhý rok po sebe by sa nedodržali fiškálne zámery, čo by oslabilo dôveryhodnosť štátnych orgánov," uvádza MMF v správe.

Za najväčšie riziko z hľadiska daňových príjmov pritom považuje výber dane z príjmu právnických osôb, ktoré by mohli byť nadhodnotené zhruba o 5 miliárd Sk. Predpokladaná zadlženosť v rezorte zdravotníctva v roku 2003 v objeme 4,5 miliardy Sk taktiež môže byť "len hrubým odhadom vzhľadom na to, že v roku 2002 existovali v zdravotníctve oveľa väčšie nedoplatky". Tieto riziká by sa z väčšej časti mali kompenzovať zvýšenými príjmami z DPH a nižšími nákladmi na úroky. "Ak sa však naplnia riziká výpadku rozpočtových príjmov, vláda by mala zaviesť opatrenia na iných miestach rozpočtu tak, aby sa zabezpečilo splnenie fiškálnych ukazovateľov, plánovaných na rok 2003," vyzýva.

Na záver MMF pripomína, že rozpočet na rok 2003 je len prvou etapou strednodobej stratégie reštrukturalizácie a konsolidácie verejných financií. Odporúča vláde vypracovať podrobný viacročný plán s konkrétnymi opatreniami a harmonogramom na podporu stratégie, zameranej na splnenie maastrichtského kritéria v oblasti fiškálneho schodku. "Tento plán by sa mal zakladať na komplexnom prehodnotení štruktúry výdavkov a aby boli potrebné úpravy trvalo udržateľné, opatrenia musia byť permanentné a musia sa zameriavať na najväčšie kategórie výdavkov, vrátane sociálnych transferov a dávok, výdavkov na zdravotníctvo a na správu verejného sektora," odporúča. "Permanentné opatrenia by sa mali prijať aj v oblasti výdavkov spojených s dotáciami na bývanie, dopravu a poľnohospodársky vývoz. Na strane príjmov by sa každé ďalšie znižovanie daňového zaťaženia malo viazať na pokrok vo fiškálnej konsolidácii a mala by sa dávať prednosť znižovaniu veľmi vysokých odvodov z miezd," uzavrel MMF.

MMF chváli opatrenia v sociálnej oblasti

Plán slovenskej vlády prísne kontrolovať štátne príspevky a dávky sociálnej pomoci dôslednejším presadzovaním pravidiel pre vznik nároku na ich vyplácanie, testovaním príjmov a zlepšovaním správy dávok je jednoznačne zameraný správnym smerom. "Ministerstvo práce pripravuje skutočne zásadné prehodnotenie systému dávok," píše sa v správe.

Misia fondu uvítala aj zámer vlády novelizovať platný Zákonník práce s cieľom zvýšiť flexibilitu trhu práce. Oceňuje plánované zrušenie príliš rigidných a špecifických predpisov, týkajúcich sa typov pracovného pomeru a rozvrhu, ktoré zvyšujú motiváciu k ich obchádzaniu a k prechodu do neformálneho sektora. Nezamestnanosť podľa MMF zostáva najnaliehavejším sociálnym aj ekonomickým problémom Slovenska a opatrenia na zvýšenie motivácie pracovať a na podporu flexibility trhu práce majú preto kľúčový význam. Národná rada SR minulý týždeň schvália novelizáciu viacerých noviel sociálnych zákonov z dielne rezortu práce, ktoré by mali podľa ministra Ľudovíta Kaníka prispieť k zvýšeniu motivácie nezamestnaných nájsť si prácu a k zadresneniu vyplácania dávok od štátu. Okrem iného sa obmedzuje maximálna hranica dávky sociálnej pomoci pre jednu rodinu bez ohľadu na počet jej členov a vyplácanie plnej výšky sociálnej dávky bude podmienené odpracovaním menších prác pre obec alebo mesto. Novelu Zákonníka práce, ktorá má odstrániť jeho najväčšie nedostatky, chce Ľ. Kaník predložiť ešte do konca tohto roka.

Mikloš: Správa MMF potvrdzuje správne smerovanie hospodárskej politiky vlády

Správa pravidelnej misie Medzinárodného menového fondu podľa podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša potvrdzuje, že smerovanie hospodárskej politiky vlády SR a prijaté opatrenia sú potrebné a nevyhnutné. "Podľa správy MMF má Slovensko dobré šance napredovať v udržateľnom ekonomickom raste, v zvyšovaní konkurencieschopnosti, v reštrukturalizácii a v pritiahnutí nielen finančných investícií. Je to však za predpokladu, že bude pokračovať v reformách a integrácii," uviedol I. Mikloš.

Isté problémy podľa podpredsedu vlády na druhej strane vyvolávajú pozitívne očakávania ekonomického a politického vývoja, ktoré sa odrážajú na príleve kapitálu do krajiny, čo vyvoláva tlak na neustále zhodnocovanie domácej meny. Za istých predpokladov to podľa neho môže spôsobiť problémy z hľadiska udržania celkovej ekonomickej stability, preto musí reagovať vláda prostredníctvom fiškálnej politiky a Národná banka Slovenska prostredníctvom menovej politiky. "Tlak na zhodnocovanie koruny a následné zníženie úrokových sadzieb NBS možno nazvať daňou za úspech," domnieva sa I. Mikloš. "Na to, aby zhodnocujúci sa kurz koruny mohol byť udržateľný, bude potrebný pokrok v reštrukturalizácii ekonomiky," skonštatoval.

Ako ďalej povedal, vývoj slovenskej meny si vo fiškálnej oblasti vyžaduje znižovanie deficitu verejných financií, preto bude vláda diskutovať o možných zmenách v rozpočte v smere znižovania navrhnutého deficitu. Jednou z diskutovaných zmien pritom bude zníženie výdavkov na bonifikáciu úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a štátneho príspevku pri stavebnom sporení tak, aby v súvislosti so znížením úrokových sadzieb nedošlo k neopodstatnenému zvýšeniu tejto podpory.

M. Jusko: MMF potvrdzuje úspešný vývoj v SR

Správa misie Medzinárodného menového fondu odráža podľa guvernéra NBS Mariána Juska správnosť dlhodobého zamerania hospodárskej politiky SR. "Správa potvrdzuje, že vývoj na Slovensku je úspešný a odzrkadľuje, ako medzinárodné trhy vnímajú našu situáciu," zhodnotil guvernér. Správa podľa neho ďalej potvrdzuje, že veľké finančné inštitúcie považujú Slovensko za úspešnú krajinu. Tieto veľké nádeje sa odrážajú v tom, že úspešný vývoj vnímajú finančné trhy až príliš prehnane, čo potom vytvára isté problémy v súvislosti s prílevom krátkodobého kapitálu.

Práve nadmerný prílev finančného kapitálu, ktorý vyvoláva tlak na posilňovanie koruny, bol podľa guvernéra hlavným dôvodom pre intervencie centrálnej banky a následné zníženie úrokových sadzieb. Národná banka Slovenska (NBS) je preto pripravená použiť všetky dostupné nástroje na ovplyvnenie takéhoto vývoja. Podľa guvernéra však nie je možné hovoriť o priamočiarych a jednoznačných riešeniach, ale je potrebné zvážiť, ktoré opatrenia prinášajú najmenšie riziká. Aj správa MMF uvádza, že NBS sa z hľadiska výkonu menovej politiky nachádza v najzložitejšom období za posledné štyri roky. "NBS je schopná pružne vyhodnocovať situáciu a prijímať opatrenia, ktoré bude považovať za najoptimálnejšie," skonštatoval M. Jusko.

Posun zákona o sociálnom poistení umožní rýchlejší nárast dôchodkového veku

Odloženie účinnosti nového zákona o sociálnom poistení vytvára príležitosť úzkeho prepojenia reformovaného prvého piliera dôchodkového systému, založeného na priebežnom financovaní, a povinného druhého kapitalizačného piliera. Dáva aj šancu položiť zdravšie finančné základy verejného systému i prostredníctvom oveľa rýchlejšieho zvyšovania dôchodkového veku, než predpokladá schválený zákon. V najnovšej hodnotiacej správe o SR to konštatuje Medzinárodný menový fond (MMF).

Slovenský parlament schválil posunutie účinnosti spomínaného zákona o pol roka na 1. január 2004. Dovtedy by mal rezort práce predložiť jeho veľkú novelu, ktorá odstráni nedostatky platnej normy a zabezpečí prepojenie prvého a druhého piliera. S predložením návrhu zákona o kapitalizačnom pilieri, v rámci ktorého si budú občania časť súčasných odvodov odkladať už na vlastný dôchodok, sa pritom počíta do konca júna budúceho roka. Podľa MMF by sa druhý pilier mohol stať optimálnou príležitosťou nielen na zníženie zaťaženia priebežného dôchodkového systému, ale aj na podporu zabezpečenia v starobe tým, že prinesie diverzifikáciu zdrojov príjmov počas starobného dôchodku. Súčasne pomôže rozvoju slovenských kapitálových trhov. Fond však upozorňuje aj na cenu, ktorú treba brať do úvahy pri koncipovaní kapitalizačného dôchodkového systému. Varuje, že vzhľadom na nízky počet Slovákov by mohli náklady na správu individuálnych účtov v prepočte na jedného obyvateľa dosiahnuť značný objem. Poukazuje tiež na to, že rozsiahle presmerovanie príspevkov z prvého do druhého piliera by mohlo skomplikovať úsilie Slovenska o splnenie maastrichtského kritéria fiškálneho schodku.

Za zásadný predpoklad zavedenia kapitalizačného piliera pritom považuje vytvorenie stabilného rámca na obozretné financovanie, orgánu schopného vykonávať dohľad nad spoločnosťami, ktoré budú v rámci neho pôsobiť, a zabezpečiť obozretnú a transparentnú správu aktív. "Bude si to vyžadovať čas, odbornú prípravu a ďalšie financie bez ohľadu na to, či túto úlohu bude vykonávať nový regulačný orgán alebo Úrad pre finančný trh," konštatuje v správe MMF. Hoci si reforma dôchodkového zabezpečenie vyžiada značné náklady, jej uskutočnenie bude mať podľa neho kľúčový význam na dosiahnutie trvalo udržateľnej dlhodobej fiškálnej pozície Slovenska.

Ministerstvo práce odhaduje transformačné náklady dôchodkovej reformy na 500 miliárd až 1 bilión korún v závislosti od toho, aké percento z dnešných poistných odvodov na dôchodkové zabezpečenie pôjde na osobné účty občanov. Zatiaľ je na ňu vyčlenených 65 miliárd Sk z predaja akcií SPP. Na individuálne účty by si mali ľudia začať šetriť od januára 2004, pričom ich peniaze bude spravovať dôchodkový fond, ktorý si sami vyberú. Fondy budú môcť spravovať len renomované silné spoločnosti a investovanie aktív bude prísne vymedzené. Konkrétnu koncepciu dôchodkovej reformy by mal tím expertov vypracovať do konca tohto roka.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika