Zástupcovia štátu a církví podpísali povinné náboženstvo

Dva dokumenty, na základe ktorých sa začne vyučovať náboženstvo aj na prvom stupni základných škôl, podpísali vo štvrtok v Prezidentskom paláci zástupcovia štátu a cirkví. Medzi náboženstvom a etickou výchovou si budú od nasledujúceho školského roku ako prví vyberať budúcoroční prváci. Oba predmety budú povinne voliteľné, zavádzať sa budú postupne.

Oba predmety budú povinne voliteľné, zavádzať sa budú postupne. Vyučovanie náboženstva v alternácii s etickou výchovou umožní Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, ktorú slávnostne podpísal prezident Rudolf Schuster a za Vatikán apoštolský nuncius Henryk Józef Nowacki. Výučbu náboženstva ostatných 11 registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku umožní Dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní. So štatutárnymi zástupcami týchto cirkví ju podpísali prezident Rudolf Schuster, premiér Mikuláš Dzurinda a predseda parlamentu Pavol Hrušovský.

Dohoda s cirkvami registrovanými na Slovensku umožňuje v prípade záujmu rodičov výučbu náboženstva aj v predškolských zariadeniach. Po dohode s riaditeľmi škôl môže príslušná cirkevná vrchnosť organizovať v priestoroch školy aj iné mimovyučovacie aktivity doplňujúce vyučovanie náboženstva. Spolu s dohodou uznáva právo uvedených cirkví na zriaďovanie a riadenie vlastných škôl.

Náboženstvo budú na štátnych aj neštátnych školách vyučovať osoby poverené príslušnou cirkvou, ktoré disponujú odbornou a pedagogickou spôsobilosťou. Odvolanie cirkevného poverenia bude pre pedagóga znamenať stratu práva vyučovať náboženstvo.

Učebné plány a osnovy na výučbu náboženstva sú už pripravené aj schválené, podobne ako na druhom stupni učebnice však chýbajú učebnice. Inšpekciu predmetu náboženstvo budú vykonávať osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou cirkevnou vrchnosťou. Hospitácie bude mať na starosti osoba poverená príslušnou cirkvou.

Náboženstvo sa v súčasnosti vyučuje ako povinne voliteľný predmet na druhom stupni ZŠ a v prvom a druhom ročníku stredných škôl. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti vyše 200 cirkevných škôl a zhruba 2000 učiteľov náboženstva katechétov.

Čiastková zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní nadväzuje na Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou z novembra roku 2000. Vládny kabinet ju schválil 14. januára, parlament 20. januára. Dohoda o náboženskej výchove a vzdelávaní je zasa prvou v sérii dohôd, ktoré predpokladá rámcová Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami z roku 2002. Tá vytvára právny rámec na výchovu detí v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastného náboženstva. Nadviaže na ňu Dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Pripravuje sa tiež dohoda o uplatňovaní výhrady svedomia.

Cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú účastníkmi dohody zastupujú takmer 560 155 svojich členov, teda 10,412 percenta celkového počtu obyvateľov SR.

Dokumenty nenašli pri schvaľovaní v parlamente jednotnú podporu koalície. ANO hlasovala proti nim, podobne ako opozičná KSS a časť poslaneckého klubu Smeru.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika