Príslušníkov PTP štát jednorázovo odškodní

Bývalým príslušníkom pomocných technických práporov (PTP), tzv. čiernym barónom a ich pozostalým manželkám štát vyplatí jednorazový príspevok. Termín na podanie žiadosti je do 30. júna 2006 na Ministerstve obrany SR.

Dôvodom je, že 30. decembra 2005 začína platiť novela zákona o poskytnutí peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác. Novela spresňuje a formálne uľahčuje vybavenie nároku na finančné odškodnenie pre spomínanú skupinu osôb. Pri žiadosti je nutné predložiť doklad o zaradení do vojenských táborov nútených prác z dôvodu "politickej nespoľahlivosti", ktoré žiadateľovi vydá príslušný vojenský archív.

Príslušníci PTP, tzv. čierni baróni, majú nárok na 1500 korún za každý začatý mesiac, ktorý strávili vo vojenskom tábore nútených prác počas základnej služby. Ak im vojenskú službu predĺžili nad 24 mesiacov, za každý takýto mesiac im bude patriť 2000 korún. Rovnakú čiastku dostanú za obdobie, ktoré strávili na tzv. výnimočných vojenských cvičeniach. Maximálna výška príspevku sa stanovila na 60 000 korún. Pozostalé manželky majú nárok na polovicu sumy, ktorá by bola uznaná ich manželovi.

Tí, ktorí si podajú žiadosť, nezaplatia pri jej podaní žiadne poplatky a ak im ministerstvo obrany odsúhlasí príspevok, nezaplatia z neho daň. O žiadostiach rozhoduje rezort obrany. Ak niekto podal žiadosť ešte pred účinnosťou tejto novely, ministerstvo obrany ju bude považovať za takú, ako keby ju dotknutá osoba podala v čase jeho platnosti. Ak oprávnené osoby podali žiadosť do 30. decembra 2005 a ministerstvo obrany ich žiadosť zamietlo, môže ju ešte na vlastného podnetu ešte preskúmať minister obrany. Nemôže však zrušiť rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa jeho doručenia.

Žiadateľ, ktorému by štát mohol vyplatiť príspevok, musí spĺňať niektorú z podmienok. Dotknutý bol v dokladoch vojenského archívu alebo vojenskej registratúry označovaný ako politicky nespoľahlivý. Ďalej pred zaradením do vojenských táborov nútených prác bol väznený za pokus o ilegálnu emigráciu, či internovaný v centralizovaných kláštoroch, politicky alebo nábožensky angažovaný. Oprávnenou osobu, ktorá môže požiadať o príspevok, môže byť aj ten, kto pred zaradením do vojenských táborov nútených prác bol kňazom, rehoľníkom alebo študoval za kňaza. Rovnako aj ten, kto nesúhlasil s násilnou kolektivizáciou pôdy, alebo ho stíhali za nesplnenie si poľnohospodárskeho kontingentu. Ustanovenia novely platia aj pre toho, kto vlastnil pred zaradením do týchto vojenských táborov veľkoobchod, továreň, či iný podnik alebo pozemky s výmerou nad 20 hektárov. Platí to aj pre osoby, ktoré vlastnili pred zaradením do táborov nehnuteľný majetok, ktorý bol zdrojom príjmu približne vo výške 10 tisíc Kčs mesačne alebo po 25. februári 1948 ich odstránili z verejných funkcií akčné výbory, či ich vylúčili z politických dôvodov zo štúdia na školách.

SME

obsah | Slovenská republika