Únia kritizuje Slovensko kvôli Rómom

Previerku uskutočnila slovenská pracovná komisia Rámca podpory spoločenstva (CSF) v decembri 2004.

Kontrolóri zistili, že postup uvedený v pozícii SR k spomínanému mandátu nebol zahrnutý do výberových kritérií. Výsledkom je, že SR nie je schopná preukázať plnenie svojich záväzkov. Konštatuje to Správa o stave plnenia záväzkov prijatých v pozícii SR k negociačnému mangátu Európskej komisie k NRP pre vyjednávanie CSF, schválená uznesením vlády SR v 7 opatreniach so zvýšenou mierou intervencie zo štrukturálnych fondov 80 ku 20. Zostaviť projekty pre rómske sídla a získať pre ne príspevky z eurofondov, ponúkajú tri operačné programy, Základná infraštruktúra, Ľudské zdroje a Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. V rámci nich je 7 oblastí podpory, napríklad výstavba občianskej infraštruktúry, aktivačné programy pre nezamestnaných, vzdelávanie, poradenstvo a pozemkové úpravy v rómskych lokalitách.

Správa, ktorú pripravil rezort výstavby, sa nachádza v procese pripomienkového konania. Pripomína, že Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre riešenie rómskej problematiky sa do februára 2005 nevyjadril ani k jednému projektu, ani v rámci panelovej diskusie expertov. Nebol požiadaný ani o zhodnotenie projektov deklarovaných ako projekty pre rómske obyvateľstvo. Problém spočíva vo formulovaní podmienky vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a vylúčených z trhu práce a jej uvedenia do tendrovej dokumentácie.

Ako príčinu tohto stavu predkladateľ uvádza neochotu rezortov - riadiacich orgánov zapracovať príslušné opatrenia operačných programov do schválených programových doplnkov. Tvrdia, že výzvy už boli vyhlásené a nemôžu v jednej výzve meniť pravidlá hry pre konečných prijímateľov pomoci. Aj keď rezort výstavby pripúšťa opodstatnenosť tohto argumentu, upozorňuje pred vysokým prekročením požiadaviek oproti disponibilným prostriedkom už pri prvých výzvach. To vytvára vysoké riziko, že po uzavretí programov pri zachovaní tohto stavu sa zistí, že v prípade 7 oblastí operačných programov nie je možné preukázať dopad na rómsku komunitu. To je dôvod, aby sa prijali nápravné opatrenia a vykonali pozemkové úpravy, čím sa vytvoria podmienky pre prípravu investičných projektov v rómskych sídlach pre programovacie obdobie 2007 až 2013.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika