Na Slovensku vzniká Slovenská Sieť proti chudobe

Zlepšenie situácie chudobných ľudí v SR je cieľom Slovenskej Siete proti chudobe, ktorá vzniká v týchto dňoch.

Ustanovujúce zhromaždenie siete, ktorú iniciovali niektoré mimovládne organizácie a experti za podpory Friedrich Ebert Stiftung, bude v stredu 10. novembra v Bratislave. V návrhu stanov sa uvádza, že činnosť siete bude spočívať najmä v presadzovaní boja s chudobou medzi priority Vlády SR. Sieť tiež chce prispievať k rozvoju a implementácii účinných programov sociálneho začlenenia, ovplyvňovaniu a monitorovaniu tohto rozvoja na národnej úrovni.

Sieť bude zverejňovať stanoviská k sociálnej situácii, stave sociálnych práv a ku konkrétnym sociálnym problémom v SR. Bude sa zúčastňovať na príprave, pripomienkovaní a monitorovaní Národných akčných plánov boja proti chudobe a ďalších vládnych dokumentov. Tému chudoby plánuje sieť nastoľovať aj vo verejnej diskusii spolu s obhajobou záujmov chudobných. V návrhu stanov je plánovaná aj vydavateľská činnosť v oblasti boja proti chudobe, konzultačná a poradenská činnosť pre členské organizácie, organizovanie výchovných, vzdelávacích a tréningových programov, konferencií a seminárov, zameraných na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia.

Prvé stretnutie Slovenskej siete proti chudobe bolo v júni 2004, zúčastnili sa ho predstavitelia mimovládnych organizácií i verejnej správy. Slovenská sieť sa tiež bude uchádzať o členstvo v nadnárodnej Európskej sieti proti chudobe - EAPN. Zámerom Ustanovujúceho zhromaždenia v stredu je schváliť stanovy siete a zvoliť z predstaviteľov zúčastnených mimovládnych organizácií prípravný výbor, ktorý by úspešne zavŕšil vznik Siete a rozbehol jej činnosť. Súčasťou Ustanovujúceho zhromaždenia bude voľba prvých orgánov vznikajúcej siete. V príhovoroch vystúpia Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV, Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku a Patrizia Brandellero z Európskej siete proti chudobe, či Michaele Moser z Die Armutskonferenz, Rakúsko.

ZDENA SKOKŇOVÁ.

obsah | Slovenská republika