Slovensko zruší starý dohovor o uznávaní dokladov

Vyše 30-ročný dohovor o uznávaní ekvivalentnosti dokladov medzi bývalými socialistickými krajinami bude vypovedaný. Navrhuje to ministerstvo školstva, ktoré tak chce zrušiť dohovor podpísaný v júni 1972.

Tento dokument zaväzoval vlády Bulharska, Maďarska, Vietnamskej demokratickej republiky, NDR, Kuby, Mongolska, Poľska, Rumunska, ZSSR i ČSSR uznávať doklady o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl ako aj doklady o udeľovaní vedeckých hodností a titulov. Keďže ide o pozostatok zmluvnej základne bývalého Československa, Slovenská republika musí dohovor vypovedať skôr, ako sa stane členom Európskej únie. Ak by to neurobila, porušila by záväzok člena únie.

Ako upozorňuje ministerstvo školstva, Slovensko sa pridalo k dokumentu Rady Európy a UNESCO - Dohovoru o vzájomnom uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Tento dokument nadobudol platnosť 1. septembra 1999. V súlade s týmto Lisabonským dohovorom uzavrela Slovenská republika nové bilaterálne dohody s členskými štátmi únie i kandidátmi na prijatie.

Študenti z krajín bývalého socialistického bloku podľa dohovoru mohli študovať v zmluvných štátoch. Tie uznávali aj získané vedecké hodnosti kandidáta vied, doktora vedeckého odboru, docenta alebo profesora. Dohovor nadobudol platnosť, keď všetky zmluvné strany doručili depozitárovi doklady o jeho podpísaní. Stalo sa tak 30. januára 1975, pričom depozitárom bola vláda Poľskej ľudovej republiky.

(r)

obsah | Česká republika