Prvá slovensko-macedonská zmluva v oblasti dopravy

Prvú dohodu medzi Slovenskom a Macedónskom v oblasti dopravy podpísali minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a námestník ministra zahraničných vecí Macedónskej republiky Muhamed Halili. Dohoda, ktorú podpísali počas návštevy macedónskeho prezidenta Borisa Trajkovského na Slovensku, prispeje k vytvoreniu právneho rámca na vykonávanie pravidelných leteckých služieb medzi oboma krajinami.

Dohoda vymedzuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán pri poskytovaní pravidelných leteckých dopravných služieb spoločnosťami oboch štátov. Stanovuje určenie leteckých spoločností a udelenie prevádzkového povolenia, ako i jeho zrušenie a pozastavenie výkonu. Ďalšie články upravujú poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách, schvaľovanie letových poriadkov a podmienky, ktoré povoľujú zmenu lietadla.

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

obsah | Slovenská republika