Svoje nápady si Slováci nechránia

Podnikatelia na Slovensku si takmer vôbec nechránia svoje nové a jedinečné technické riešenia formou patentu alebo úžitkového vzoru.

"Všeobecne je to na Slovensku zlé s ochranou technických a dizajnérskych riešení. Rok 2003 je špeciálne dosiaľ najhorší v histórii Slovenska. Podnikatelia, aj v porovnaní s blízkym zahraničím, využívajú túto formu ochrany veľmi málo," tvrdí Beáta Puobišová z Úradu priemyselného vlastníctva SR. Z l 360 patentových prihlášok, ktoré Úrad priemyselného vlastníctva prijal od januára do októbra, je iba 168 od slovenských pôvodcov. Z 270 prihlášok úžitkových vzorov podali slovenskí prihlasovatelia iba 212.

Podľa Puobišovej na jednej strane ide o dôsledok zatiaľ nedostatočne výkonnej ekonomiky v krajine a s tým súvisiaceho poklesu tvorivosti. "Na strane druhej, o časté zanedbávanie náležitostí súvisiacich s priemyselným vlastníctvom ich majiteľmi. Často ide aj o neinformovanosť o možnostiach ochrany predmetov priemyselného vlastníctva", dopĺňa Puobišová. Úžitkový vzor je pritom pre malého či stredného podnikateľa veľmi vhodnou formou ochrany technického riešenia. Jeho zaregistrovanie netrvá dlhšie ako tri až päť mesiacov. Poplatky počas 10-ročnej ochrany sú o vyše 60 percent nižšie ako pri patente.

Ochrana technického riešenia formou úžitkového vzoru je porovnateľná s ochranou patentom. Na rozdiel od patentu sa ním však nedajú chrániť spôsoby výroby. V prípade splnenia nenáročných podmienok zápisu do registra zabezpečí poplatok 700 korún majiteľovi ochranu výrobku alebo zariadenia na štyri roky. Ochranu je možné predĺžiť ešte dva razy po tri roky. Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať chránené technické riešenie, poskytnúť licenciu, súhlas na vy- užívanie riešenia iným osobám. Majiteľ môže úžitkový vzor previesť na inú osobu alebo k nemu zriadiť záložné právo. Získanie úžitkového vzoru je v porovnaní s patentom jednoduchšie a menej nákladné. Riziko napodobňovania či iného zneužitia pri novom nechránenom výrobku je vysoké. V Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore je záujem medzi podnikateľmi o tému úžitkových vzorov a patentov najmä pri porušení ochranných práv. "Či naši podnikatelia prejavujú záujem o úžitkové vzory alebo patenty konkrétne z Úradu priemyselného vlastníctva, neviem posúdiť. Ročne k nám príde jeden až dvaja podnikatelia, ktorí majú záujem o bližšie informácie čo sa týka postupu prihlásenia nového technické riešenia, alebo sa pýtajú na právnu radu pri porušení ochrany vlastníctva a značky", hovorí riaditeľ komory Anton Bonko.''

Počet za desať mesiacov podaných prihlášok originálnych dizajnérskych riešení vonkajšej úpravy výrobkov zo Slovenska tiež oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesol o 28 percent. Slováci podali 109 a zahraniční prihlasovatelia 90 prihlášok dizajnov. Nie je predpoklad, aby sa rok 2003 počtom prihlášok technických a dizajnérskych riešení vyrovnal predchádzajúcim rokom.

KATARÍNA ŠUTAROVÁ

obsah | Slovenská republika