SR a Rakúsko si budú uznávať diplomy a maturity

Slovensko a Rakúsko si začnú vzájomne uznávať maturitné vysvedčenia a vysokoškolské diplomy. 25. 4. 2002 vo Viedni podpísali zástupcovia ministerstiev školstva oboch krajín memorandum o uznávaní kvalifikácie v oblasti vysokého školstva.

Uznanie vysokoškolského štúdia vo všetkých stupňoch (bakalársky, magisterský, inžiniersky a doktorandský) môže mať formu úplného uznania, alebo sa obmedzí len na prístup k ďalšiemu štúdiu. Všetky tituly a hodnosti sa podľa podpísanej dohody v druhom štáte môžu používať v originálnej podobe. Na Slovensku rozhodujú o akademickom uznávaní dokladov vydaných zahraničnými vysokými školami jednotlivé vysoké školy, ktoré poskytujú štúdium v rovnakom alebo podobnom študijnom odbore. Len v prípade, že takáto vysoká škola neexistuje, rozhoduje ministerstvo školstva.

Na základe memoranda sa aj vysvedčenia o maturitnej skúške vydané na Slovensku a v Rakúsku budú uznávať na všetkých druhoch vysokých škôl v oboch krajinách ako rovnocenné doklady. Maturitné vysvedčenia nostrifikujú krajské úrady. Uchádzač o prijatie na vysokú školu však musí okrem predloženia maturitného vysvedčenia splniť aj osobitné požiadavky krajiny.

Na Slovensku musí absolvovať prijímacie pohovory, v Rakúsku vykonať doplňujúce skúšky. Podmienkou je však aj ovládanie príslušného vyučovacieho jazyka. Podobný dokument o vzájomnom uznávaní kvalifikácií Slovensko v minulom roku podpísalo s Nemeckou spolkovou republikou.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika