Svetová banka poukazuje na chudobu Rómov v SR

Vylúčenie Rómov žijúcich v osadách na Slovensku je prekážkou ich prístupu k pracovným príležitostiam, vzdelaniu a verejným službám, čo len prispieva k prehlbovaniu ich chudoby uprostred relatívne bohatej krajiny. Uvádza sa to v správe Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v SR, ktorú 11.4.2002 vydala 13. 4. 2002 Svetová banka.

Podľa neoficiálnych odhadov žije na Slovensku približne 420 až 500 tisíc Rómov, čo predstavuje 8 až 10 percent obyvateľstva. Vzhľadom na vyššie koeficienty pôrodnosti medzi rómskym obyvateľstvom v porovnaní s ostatnými sociálnymi skupinami je veľmi pravdepodobné, že sa tento podiel ešte zvýši. Správa Svetovej banky pripravená v spolupráci so slovenskými výskumníkmi vychádza z nedávno uskutočneného výskumu v 27 rómskych osadách v troch regiónoch Slovenska. Kľúčovým zistením je skutočnosť, že v rámci regiónov je úroveň chudoby Rómov úzko prepojená s regionálnymi ekonomickými podmienkami, úrovňou integrácie a segregácie osady a jej vzdialenosti od susednej osady alebo mesta. Životné podmienky sú najhoršie v najviac geograficky izolovaných a segregovaných osadách.

"Účelom tejto správy je zlepšiť pochopenie situácie Rómov na Slovensku a umožniť rozvoj stratégií a programov, ktoré by pomohli uspokojiť ich potreby. Bude však treba dosiahnuť pokrok aj v účasti samotných Rómov na rozvoji občianskej spoločnosti," vysvetľuje Maureen Lewisová, ktorá dozerala na výskumný proces a ktorá je zároveň sektorovou manažérkou Svetovej banky pre oblasť ekonomiky ľudského rozvoja pre Európu a strednú Áziu. Rómovia sú podľa správy vo všeobecnosti chudobnejší než ktorákoľvek iná skupina populácie na Slovensku. Horšie sú na tom z pohľadu prakticky ktoréhokoľvek základného sociálneho ukazovateľa, vrátane vzdelania, zdravotného stavu, podmienok bývania a prístupu k príležitostiam na trhu práce a v rámci občianskej spoločnosti.

Pomoc rómskej populácii by mala podľa správy zahrňovať opatrenia na zlepšenie podmienok bývania Rómov, rozšírenie ich zárobkových príležitostí, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre Rómov žijúcich vo vzdialených oblastiach, ako aj opatrenia na elimináciu ich sociálneho vylúčenia.

Markiza.sk

obsah | Slovenská republika