V SR vraj pretrvávajú prejavy neznášanlivosti

Na Slovensku naďalej pretrvávajú predsudky a prejavy neznášanlivosti voči niektorým skupinám, osobitne voči Rómom. K ďalším hlavným nedostatkom pri uplatňovaní Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín na Slovensku patrí aj výskyt rasovo motivovaných trestných činov a incidentov. Uvádza sa to v druhej hodnotiacej správe o Slovensku, ktorú vláda zobrala na vedomie.

Slovenská republika od prijatia prvého posudku Poradného výboru v septembri 2000 a rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy v novembri 2001 urobila podľa správy rad krokov na zlepšenie realizácie rámcového dohovoru. Za významný krok v boji proti diskriminácii výbor považuje vytvorenie inštitútu ombudsmana a prijatie zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou. Toto ustanovenie ale ešte nevstúpilo do platnosti, keďže Ústavný súd SR ho v minulom roku posúdil ako neústavné. Rada Európy preto odporúča, aby sa naďalej podporovali už existujúce alebo plánované opatrenia v prospech znevýhodnených skupín.

Pozitívne bol hodnotený nárast finančnej pomoci pre menšiny v poslednom období, ako aj príprava polície pri riešení etnicky motivovaných trestných činov. Rovnako kladne výbory vnímali zriadenie Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, ktorá zvýšila možnosť maďarskej menšiny získať vyššie vzdelanie v rodnom jazyku. Ako sa v správe konštatuje, nedostatky pretrvávajú v legislatívnom rámci na ochranu národnostných menšín, a to aj pokiaľ ide o financovanie menšinových kultúr a vzdelávanie v menšinových jazykoch.

Hlboké znepokojenie naďalej vyvoláva celkové postavenie Rómov. Poradný výbor poukázal hlavne na ich diskrimináciu v oblasti vzdelávania, zamestnania, bývania alebo zdravotnej starostlivosti, kde sa nedávne legislatívne zmeny ešte naplno neprejavili v praxi. Účasť rómskej menšiny na verejnom živote je podľa správy ešte stále nedostatočná.

Rada Európy prijala pre SR niekoľko odporúčaní. K nim patrí zvýšenie boja proti rasovo motivovaným trestným činom, riešenie obvinení z násilia polície voči Rómom, zastavenie izolácie rómskych žiakov, ako aj zabezpečenie rešpektovania práv rómskych žien v praxi hlavne oblasti zdravotnej starostlivosti. Rámcový dohovor je medzinárodnoprávny dokument, týkajúci sa ochrany národnostných menšín. Slovensko ho prijalo v roku 1995.

TASR

obsah | Slovenská republika