Kremnica: Proti ťažbe sú aj maďarskí ochranári

K protestom slovenských environmentálnych organizácií proti obnoveniu povrchovej ťažby zlata s použitím kyanidu v Kremnici sa pripojilo aj 70 maďarských mimovládnych organizácií.

Vyzývajú slovenského ministra životného prostredia, aby tento projekt nepodporil. Upozorňujú na ekologickú katastrofu z januára 2000 v rumunskom Baia Mare, keď po pretrhnutí hrádze odkalísk s vysokou koncentráciou kyanidu došlo k znečisteniu rieky Tisy a časti Dunaja a úhynu tisícok ton rýb.

Kremnica je od maďarských hraníc vzdialená približne rovnako ako rumunská lokalita. Prípadná havária by cez Hron a Dunaj viedla až k cezhraničnému znečisteniu kyanidmi s ďalekosiahlymi škodami.

Projekt obnovy ťažby zlata predložila akciová spoločnosť Kremnica Gold Banská Bystrica a jej investičný partner kanadská spoločnosť Tournigan Gold Corporation. Minulý týždeň ho odmietli aj mestskí poslanci Kremnice. Obávajú sa negatívneho dopadu na životné prostredie i cestovný ruch regiónu. Poslanci zároveň požiadali predsedu vlády a ministra životného prostredia, aby iniciovali zákaz používania metódy kyanizácie pri získavaní zlata a striebra z rudy. Podobný zákaz prijala Česká republika už v roku 2000.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika