Transformácia Domu zahraničných Slovákov

Neistota okolo ďalšej perspektívy Domu zahraničných Slovákov (DZS) sa z väčšej časti rozptýlila už v predvianočnom čase. Prvé konečné rozhodnutia oznámil minister kultúry SR Milan Kňažko na tlačovej besede. Napokon sa nenaplnili špekulácie, že by Dom zahraničných Slovákov mohol zaniknúť, naopak si zachoval aj právnu subjektivitu. Významným zmenám sa však nevyhne a vlastne už nevyhol. Na prvom mieste ide o presťahovanie inštitúcie z priestorov na Štefánikovej ulici do priestorov na Jakubovom námestí. Výška ročného prenájmu a prevádzka pôvodného sídla, bývalého Leninovho múzea na Štefánikovej ulici, predstavovala čiastku 3 mil. Sk. Za prenájom priestorov na Jakubovom námestí, patriacich ministerstvu kultúry, bude DZS platiť len symbolických 250 Sk mesačne. Zmluva o prenájme priestorov na Štefánikovej ulici, ktoré patria bratislavskej mestskej časi Staré mesto, bola vypovedaná už 1. septembra 2001. Ďalší osud budovy je, samozrejme, v pôsobnosti vlastníka, avšak ako vyplynulo z ďalších rozhodnutí vlády, aj naďalej by mala slúžiť aj zahraničným Slovákom.

Minister Milan Kňažko informoval, že ďalšie úspory sa dosiahnu znížením počtu pracovníkov DZS z 25 na 7. Dom zahraničných Slovákov bude zamestnávať 7 odborných pracovníkov vrátane vedenia, plne zodpovedajúcich za všetky kultúrne aktivity. Dvaja pracovníci z DZS sú delimitovaní do Slovenského národného múzea, kde budú mať na starosti zbierky z oblasti zahraničných Slovákov a 7 pracovníkov by malo pracovať na Generálnom sekretariáte splnomocnenca vlády pre zahraničných Slovákov. Bývalý DZS minul podľa ministra dve tretiny svojho rozpočtu na prenájom a administratívnu činnosť. "Teraz to bude naopak," prisľúbil Milan Kňažko. Iba tretina z rozpočtu DZS pôjde na prevádzkovú a administratívnu činnosť a zvyšná časť pôjde na podporu konkrétnych kultúrnych aktivít zahraničných Slovákov.

DZS bude prezentovať kultúrne aktivity zahraničných Slovákov nielen vo výstavných priestoroch na Jakubovom námestí, ale aj v galériách, múzeách, kultúrnych a osvetových strediskách na celom území Slovenska. Snahou DZS a ministerstva kultúry je, aby kultúrnu činnosť zahraničných Slovákov poznali tam, kde o to bude záujem a kde na to bude adekvátny priestor. To sa, samozrejme, dialo do značnej miery i v minulosti, napríklad v rámci Dní zahraničných Slovákov, iste sa však nájde veľa obyvateľov Slovenska, ktorých podobnou ponukou ešte možno osloviť.

Možno dodať, že Dom zahraničných Slovákov, rovnako ako ďalšie inštitúcie, spolupracuje so Slovensko-českým klubom pri vydávaní magazínu krajanov Český a slovenský svet. Členkou redakčnej rady tohto periodika je dlhoročná riadiaca pracovníčka DZS Mária Katarína Hrkľová. Vďaka dobrej spolupráci s touto inštitúciou, novým riaditeľom ktorej sa stal Karol Palkovič, sa v týchto dňoch rozbiehajú aj nové spoločné projekty. Otázky, súvisiace s funkciou splnomocnenca vlády pre zahraničných Slovákov, koncepcie a činnosti jeho sekretariátu, finálneho počtu zamestnancov a ďalších personálnych otázok, boli dlho predmetom istých kontroverzií, predovšetkým medzi ministerstvami kultúry a zahraničných vecí. Podľa názoru Milana Kňažka nie je takýto úrad potrebný. Je presvedčený, že každý štátny úrad si má plniť povinnosti nielen voči domácim, ale aj zahraničným Slovákom. Týka sa to okrem MK SR, aj Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva školstva SR. Žiaden z uvedených úradov nemôže byť nahradený nikým iným, sú to jediné úrady, ktoré sú kompetentné konať. Nemyslí si, že je potrebné, niekomu poradiť, na ktorý úrad má ísť, ak chce vybaviť konkrétnu žiadosť. Ministerstvo zahraničných vecí však presadzovalo, aby pri Úrade vlády SR pôsobil Generálny sekretariát vlády pre zahraničných Slovákov. K tomuto názoru sa priklonil aj vicepremiér pre legislatívu Ľubomír Fogaš. Podľa neho nebude splnomocnenec vlády pre zahraničných Slovákov vykonávať duplicitnú činnosť k Domu zahraničných Slovákov.

"Nepôjde o duplicitu, pretože tu pôjde o multidisciplinárny a multirezortný pohľad." Dom zahraničných Slovákov podľa Ľubomíra Fogaša takto široký záber určite nebude mať, lebo sa bude zaoberať kultúrnymi aktivitami. Generálny sekretariát splnomocnenca pre zahraničných Slovákov by mal plniť koordinačnú funkciu vo vzťahu k ostatným rezortom, dodal vicepremiér. Tento spor rozhodla vláda na svojom zasadnutí 19. decembra. Schválila návrh na návrh na vytvorenie Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR, návrh na zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov i zmenu gestora zákona o zahraničných Slovákoch z Ministerstva kultúry SR na podpredsedu vlády Ľ. Fogaša. Uložila ministrovi kultúry v spolupráci s ministerkou financií delimitovať účelové rozpočtové prostriedky, vyčlenené na podporu aktivít zahraničných Slovákov z Ministerstva kultúry SR na Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR vo výške vyše 2,65 milióna Sk. Generálny sekretariát bude napokon sídliť v časti priestorov doterajšieho Domu zahraničných Slovákov na Štefánikovej ulici. Vo funkcii splnomocnenca naďalej pôsobí Claude Baláž, ešte v minulom roku súčasne aj riaditeľ Domu zahraničných Slovákov. Z tejto druhej pozície ho však odvolal minister kultúry. Ako dôvody uviedol nehospodárne využitie prostriedkov a udelenie vyznamenania historikovi Milanovi Ďuricovi, obhajujúcemu vojnový slovenský štát. Claude Baláź sa bráni, že iba vyhovel prosbe krajanskej organizácie a odovzdal ňou udelené neoficiálne ocenenie.

Je iste dobré, že sa o problematiku krajanov oficiálne orgány Slovenskej republiky zaujímajú a že na tento účel vznikli i nové pracoviská. Na druhej strane je trochu sporné, či by sa na financovanie sekretariátu splnomocnenca nemohli nájsť iné prostriedky, než tie, ktoré boli pôvodne vyčlenené na podporu projektov zahraničných Slovákov. Aj tak ich totiž nie je príliš. Pamätať by sa na to malo aj v ďalších rokoch...

VILIAM RAKÚS

obsah | Slovenská republika