Kaník: Slovensko je v čele modernizácie trhu práce

Poslanci schválili vládnu novelu Zákonníka práce. Novela zvyšuje povolený rozsah nadčasovej práce zo súčasných 150 na 250 hodín ročne po dohode so zamestnancom. Okrem toho bude môcť zamestnancovi 150 nadčasových hodín ročne nariadiť zamestnávateľ. Novela, ktorá sa začne uplatňovať od júla tohto roka, tiež zavádza nové formy kratších pracovných časov v trvaní do 20 hodín týždenne.

Z pracovného kódexu novela vypúšťa dohody o pracovnej činnosti ako aj ustanovenie o nemožnosti uzatvárať pracovnoprávny vzťah medzi manželmi. Výpovedná lehota sa bez ohľadu na dôvod výpovede zjednocuje na dva mesiace. Pre zamestnanca, ktorý pracoval v podniku viac ako päť rokov, bude výpovedná doba predstavovať tri mesiace.

Pracovný pomer na dobu určitú sa bude naďalej uzatvárať na maximálne tri roky, pričom sa ponechá možnosť opakovaného uzatvárania. Návrh novely zavádza možnosť uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú aj pre dôchodcov, popri poberaní starobného dôchodku. Skúšobná doba zostane v Zákonníku práce v dĺžke troch mesiacov. Novelou sa tiež vytvára možnosť suspendovania zamestnanca maximálne na šesť mesiacov v prípade, že je podozrivý zo spáchania trestného činu a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa. Parlament schválil návrh koaličných poslancov doplniť zákaz diskriminácie v pracovnom kódexe o ustanovenie, podľa ktorého zamestnávateľ nesmie zisťovať sexuálnu orientáciu zamestnanca. Poslanci schválili tiež poslanecký návrh na ponechanie dohôd o brigádnickej práci študentov v Zákonníku práce.

Odmietavé stanovisko plénum zaujalo k návrhom Róberta Madeja na zachovanie dvojmesačného odstupného pre zamestnanca, ktorý bol prepustený bez vlastného zavinenia a trojmesačného odstupného pre zamestnanca, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov. Nárok na odstupné tak bude mať zamestnanec len v prípade, ak sa zriekne využitia výpovednej doby. Parlament taktiež neschválil návrhy Konfederácie odborových zväzov, ktoré na rokovanie predložili poslanecké kluby strán Smer a KSS. Návrhy okrem iného odoberali zamestnaneckým radám právo na spolurozhodovanie, zavádzali oprávnenie odborárov zúčastňovať sa na rokovaní zamestnaneckej rady aj bez jej súhlasu a byť súčasťou volebného výboru pri voľbe členov týchto rád.

Kaník: Novela historickým krokom v liberalizácii pracovného práva

Schválením novely Zákonníka práce urobil slovenský parlament "historický krok v liberalizácii pracovného práva". Ako zdôraznil po hlasovaní minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník, Slovensko sa touto novelou postavilo na čelo celoeurópskeho trendu a stáva sa tak krajinou, ktorá nestojí niekde na chvoste, ale je zaradená do prúdu modernizácie trhu práce. Kaník verí, že novela významne ovplyvní počet nových pracovných miest, zlepší podmienky zamestnávateľov a aj zamestnancov.

Pri tak farebnej vláde a tak farebnom parlamente dosiahli odborári aspoň to, že oproti návrhu ministerstva práce je konečná podoba novely Zákonníka práce miernejšia, uviedol prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor. "Nie je ale dôvod na úsmev, pretože sa nepodarilo doriešiť spolupôsobenie odborov a nového inštitútu zamestnaneckých rád v podnikoch," poznamenal s tým, že podľa neho bude toto znamenať konflikt v podnikoch, kde bol momentálne pokoj. Bez ohľadu na to, čo sa dnes udialo v parlamente, budú odborári pokračovať "každý týždeň v nejakej akcii".

PRAVDA

obsah | Slovenská republika