Slovenská ústava ma 10 rokov

Slovenská republika si v nedeľu 1. 9. 2002 pripomenula desiate výročie prijatia Ústavy SR. Najvyššia právna norma SR vychádza z republikánskej parlamentnej vládnej formy, z demokratického vzťahu štátu a občana vyjadreného v právach a slobodách, v ochrane práv človeka a občana.

Proces vytvárania ústavy sa na Slovensku začal v roku 1991. V júni 91 prijala Slovenská národná rada (SNR) uznesenie, aby sa zo zástupcov poslaneckých klubov zriadila Komisia na prípravu spoločného návrhu Ústavy SR. Jej návrh prerokoval slovenský parlament za účasti vtedajšieho predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR Michala Kováča 31. augusta a 1. septembra 1992. Po búrlivej diskusii a demonštratívnom odchode poslancov MKDH a Spolužitia zákonodarcovia prijali návrh Hnutia za demokratické Slovensko, aby sa o konečnom texte ústavy hlasovalo verejne. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa hlasovania zdržali.

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra a účinnosť nadobudla dňom vyhlásenia - 1. októbra 1992. Slávnostne ju podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade. Prijatím Ústavy SR sa Slovenská republika konštituovala ako zvrchovaný, demokratický právny štát vo forme parlamentnej demokratickej republiky. Základný zákon štátu bol novelizovaný od roku 1992 trikrát. Prvý raz v júli 1998, keď 131 poslancov schválilo vládny návrh novely. Mala zabrániť prípadnej ústavnej kríze, ktorá by mohla vzniknúť po voľbách, ak nebude zvolený prezident. Zmeny sa týkali prenosu niektorých kompetencií hlavy štátu na predsedu parlamentu v čase, keď prezident nie je zvolený alebo nemôže vykonávať funkciu. Parlament zároveň upravil ustanovenie, že kandidáta na post hlavy štátu môže predložiť nie jeden, ale osem poslancov.

Druhá novela bola prijatá v januári 1999, keď 93 zákonodarcov schválilo zmenu týkajúcu sa voľby hlavy štátu a spresnenie jej právomocí, voľba prezidenta prešla z parlamentu priamo na občanov. Tretia najrozsiahlejšia úprava bola schválená vo februári roku 2001.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika