Vláda jednohlasne schválila programové vyhlásenie

Vláda SR v pondelok schválila svoje programové vyhlásenie. Ministri za programový dokument hlasovali jednomyseľne. Informoval o tom premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý s programovým vyhlásením v utorok predstúpi pred Národnú radu SR a požiada ju o vyslovenie dôvery vláde. Kabinetu vyplýva z Ústavy SR povinnosť predstúpiť do 30 dní po svojom vymenovaní pred poslancov parlamentu a predložiť im vládny program. Dzurinda hneď na prvom rokovaní vlády požiadal jej členov, aby predložili za svoje rezorty návrhy do Programového vyhlásenia vlády.

Vo vládnom programe je zakotvené, že vláda chce byť efektívnou a realistickou. Jej program je plánom na riešenie problémov Slovenska, nevyhnutných reforiem a úsilia o lepšie fungovanie štátu. Program je rozdelený do štyroch základných okruhov. V okruhu s názvom Demokratický štát sa vláda zaväzuje ku garantovaniu občianskych slobôd a všestrannému rozvoju ľudských práv. Jej snahou bude realizovať efektívny, štíhly, nie drahý štát, znižovanie administratívy, odbyrokratizovanie a modernizovanie verejnej správy spolu s dokončením jej reformy.

Vláda chce vytvoriť podmienky pre efektívnejší boj s korupciou, prijať ústavný zákon o konflikte záujmov, zúžiť mieru imunity ústavných činiteľov, predložiť zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj bojovať proti všetkým formám intolerancie. Za svoju prioritu pritom považuje riešenie rómskej problematiky. Druhý okruh - Ekonomická politika - hovorí o presadzovaní takej makroekonomickej politiky, ktorá sa zameria na celkový rast hospodárstva, najmä rastom produktivity práce, prílevom zahraničných investícií, či vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia. Osobitnú kapitolu pritom tvorí boj proti hospodárskej korupcii či rozvoj informačnej spoločnosti.

Tretí okruh s názvom Sociálna politika kladie vláde za úlohu motivovať ľudí v produktívnom veku k aktívnej práci, znížiť zneužívanie sociálneho systému a potláčať korupciu. Súčasťou je reforma zdravotníctva a školstva. Vo štvrtom okruhu Bezpečný a efektívny štát sa vláda hlási k dôslednej reforme súdnictva, posilňovaniu vymožiteľnosti práva a k zásadnej zmene v trestnej politike štátu. Za svoje priority pritom považuje vstup SR do EÚ a NATO, ako aj rozvoj vzťahov so susednými krajinami a cezhraničnú spoluprácu.

Osobitnou kapitolou vládneho programu je stať nazvaná Pozvanie. V nej vláda prizýva spoluobčanov k spolupráci bez ohľadu na to, ktorú politickú stranu volili v septembrových voľbách. Vláda deklaruje, že chce byť vládou všetkých občanov a celého Slovenska. Kabinet si želá partnerskú konštruktívnu spoluprácu aj s opozíciou a chce nadviazať na mravný potenciál a odhodlanie všetkých občanov, ktorým záleží na bezpečnej budúcnosti Slovenska a jeho prosperite.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika