Na Slovensku budú občania po prvý raz voliť prezidenta

Po prvý raz občania budú v jeden deň voliť prezidenta Slovenskej republiky a hlasovať aj v referende. Vo všeľudovom hlasovaní odpovedia na otázku: Ste za to, aby poslanci Národnej rady SR (NR SR) prijali ústavný zákon o skrátení tretieho volebného obdobia NR SR tak, aby sa nové voľby do NR SR konali v roku 2004? K urnám na referendum, aby bolo platné, musí prísť najmenej 50 percent oprávnených voličov a ešte jeden navyše. Pri prezidentských voľbách ak z 11 kandidátov nezíska ani jeden nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa 17. apríla druhé kolo. Postupujú doň dvaja kandidáti, ktorí dostali najväčší počet hlasov. Právo hlasovať môžu využiť viac ako štyri milióny občanov. Presné číslo oprávnených voličov bude známe až po skončení hlasovania.

Volič sa musí preukázať komisii platným občianskym preukazom alebo slovenským cestovným pasom. V prípade, že volič nemá žiadny preukaz totožnosti a nik z členov volebnej okrskovej komisie ho nepozná, musia mu dvaja ľudia, ktorí sú však komisii známi, dosvedčiť jeho totožnosť. Voliči sú zapísaní v zoznamoch voličov.

Volič po zázname v zozname voličov dostane len jeden hlasovací lístok s úradnou pečiatkou. Volič prejde úplne sám do oddeleného priestoru určeného na úpravu lístka. Ak sa mu vyhne, nemôže hlasovať. Ústredná referendová komisia a Ústredná volebná komisia pre prezidentské voľby pri vypĺňaní lístku odporúčajú pero, nie ceruzku.

Voľby prezidenta a referendum sa konajú v sobotu 3. apríla od 7. do 22. hodiny. Volebné miestnosti môžu byť otvorené aj skôr, najviac o dve hodiny, zatvoriť sa však pred stanovenou hodinou nesmú v nijakom prípade. O 22. sa zavrú, predtým sa však musí umožniť hlasovať aj tým, čo sú v tom čase v miestnosti alebo pred ňou.

Voličský preukaz má ten občan, ktorý v prezidentských voľbách hlasuje v okrsku mimo svojho trvalého bydliska. Preukaz potrebuje volič osobitne pre 1. aj 2. kolo prezidentských volieb. Pre referendum zas dostane hlasovací preukaz.

Hlasovať môže občan Slovenskej republiky, ak je 3. apríla na území republiky. Na našich zastupiteľstvách v zahraničí sa voliť nemôže. Hlasovať môžu aj slovenskí občania, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí. Voliť môžu na základe slovenského cestovného pasu. Musia byť však 3. apríla na území Slovenska. Občan v deň volieb musí dovŕšiť vek 18 rokov. Mladší volebné právo nemajú.

Vo volebnej miestnosti okrem členov komisie môžu byť aj pozorovatelia. Súhlas s ich prítomnosťou je vo výlučnej právomoci predsedu komisie. Na budove, v ktorej je hlasovacia miestnosť, bude vyvesená štátna vlajka a nápis miestnosť na hlasovanie. Pri vchode do miestnosti sa vyznačí číslo okrsku. Vzor volebného lístka musí byť na viditeľnom mieste. V prípade, ak sa niekto z prezidentských kandidátov vzdal kandidatúry, ako aj ďalšie informácie o tlačových chybách s uvedením správneho údaja musia visieť na viditeľnom mieste pred alebo priamo vo volebnej miestnosti.

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie sa nepripúšťa. Ľuďom neschopným čítať a písať môže pomôcť lístok upraviť podľa ich pokynov iný volič, nie však člen komisie. Neplnoletý nemôže pomáhať. Lístok sa uzná len vtedy, ak je na predpísanom tlačive s úradnou pečiatkou. Volič nakoniec hodí lístok do urny a čaká na výsledky. Známe by mali byť už v nedeľu ráno.

(gk)

obsah | Slovenská republika