Osobnosti sa vyjadrili k výhrade vo svedomí

Viaceré osobnosti sa vyjadrili vo svojom stanovisku k otázke zmluvy o výhrade svedomia. Ide o iniciatívu širšieho okruhu ľudí, ktorí sú toho názoru, že tak závažná otázka by nemala byť len predmetom politického boja, ale mal by byť zohľadnený aj postoj širokej občianskej verejnosti.

Znenie vyhlásenia ponúkame:

V posledných dňoch sme svedkami slovnej prestrelky medzi stranami vládnej koalície kvôli Zmluve medzi SR a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Radi by sme sa k tomuto problému vyjadrili, lebo by sme nechceli, aby otázky svedomia zostali v očiach verejnosti len zbraňou v zápase politických strán.

Zo zmluvy o uplatňovaní výhrady svedomia vyplýva, že občania, ktorých svedomie sa riadi zásadami Magistéria Katolíckej cirkvi, získajú osobitné postavenie, keďže táto medzištátna zmluva má prednosť pred vnútornými zákonmi štátu. Štát síce pripravuje dohody aj s inými registrovanými cirkvami, tie však nemôžu mať účinky porovnateľné s účinkami medzištátnej zmluvy.

Tým bude svedomie veriacich Katolíckej cirkvi zo zákona nadradené svedomiu ostatných veriacich aj neveriacich občanov. Pokiaľ ide právo na výhrady vo svedomí veriacich iných vyznaní, nie je zďaleka chránené s takou účinnosťou, keďže nemôže byť viazané žiadnou medzištátnou zmluvou.

V článku 5 tejto zmluvy sa uvádza: "Právo uplatňovať výhrady vo svedomí možno uplatniť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v jeho medziach. Medze a spôsob uplatnenia upraví Slovenská republika tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva uplatňovať výhrady vo svedomí." Do akej miery a ako sa budú meniť medze a spôsob uplatňovania nášho právneho poriadku?

Znepokojuje nás, že prijatím tejto zmluvy sa Slovenská republika zrieka ochrany práv ľudí, ktorí môžu byť uplatnením výhrady svedomia poškodení. Stúpenci tejto zmluvy sa mýlia, keď hovoria, že takéto prípady nastať nemôžu. Napríklad pacientka, ktorej lekár odmietne predpísať antikoncepčné prostriedky, sa má podľa nich obrátiť na iného lekára. Čo ak je však iné zdravotnícke zariadenie ďaleko, takže sa pre ňu stáva nedostupným? Ako bude chránené právo rodičov, ktorí neprihlásili svoje dieťa do katolíckej cirkevnej školy, ale učiteľ biológie uplatní svoje právo na výhradu svedomia a odmietne vyučovať o Darwinovej evolučnej teórii? Čo prakticky vyplýva z uplatňovania výhrady svedomia v "poskytovaní právnych služieb", alebo "v pracovnoprávnych vzťahoch a iných pracovných vzťahoch, ktorých obsah sa týka predmetu obsahu tejto zmluvy" (článok 4)?

Tým netvrdíme, že by sa občania teoreticky nemohli domôcť príslušného lekárskeho výkonu, vzdelania, či iného práva. Hovoríme, že situácie, ktoré vyplynú z uplatňovania tejto zmluvy, zakladajú zo zákona nerovnosť v dostupnosti práv, ktoré sú v živote každého človeka dôležité. Je zrejmé, že dôsledky uplatňovania tejto zmluvy sú nejasné. Obávame sa, že ich nemôžu v plnej miere predvídať ani tí, ktorí túto zmluvu presadzujú. Nemôžu ich poznať už aj preto, že žiadny iný štát takúto medzištátnu zmluvu o uplatňovaní výhrad vo svedomí neuzavrel. Ani samotná Konferencia biskupov Slovenska podľa slov svojho hovorcu Mariana Gavendu nepovažuje uzavretie tejto čiastkovej zmluvy za prioritu pre život cirkvi, ani pre život spoločnosti. Vyzývame preto politikov, aby vytvorili časový priestor na dôkladné preskúmanie mravných, právnych i sociálnych dôsledkov uplatňovania tejto zmluvy. Verejná diskusia o tejto téme sa nesmie obmedziť iba na spor medzi politickými stranami. Vyžaduje si účasť odborníkov a širokej verejnosti.

Zora Bútorová, sociologička
Soňa Čechová, vydavateľka
Miroslav Kusý, filozof, politológ
Dano Milo, právnik a občiansky aktivista
Teodor Munz, filozof
Šarlota Pufflerová, psychologička
Milica Schraggeová, psychologička
Marta Šimečková, tlmočníčka, novinárka
Magdaléna Špotáková, psychologička

K zmluve sa vyjadril aj ústavný právnik Ladislav Orosz:

Za najväčší problém zmlúv o výhradách vo svedomí považuje ústavný právnik Ladislav Orosz to, že prístup k určitým oprávneniam bude zložitejší. Ako príklad uviedol oblasť zdravotníctva, či v školstve prístup k evolučnej teórii. "Najväčší problém je, že zmluva rozširuje právo na slobodu vyznania, ale môže negatívne pôsobiť na niektoré práva a slobody zakotvené v slovenskom právnom poriadku," uviedol dnes pre agentúru SITA Orosz.

Podľa Orosza právo na výhrady vo svedomí budú využívať najmä veriaci občania. "Výhrada svedomia je viazaná na mravoučné zásady. Je preto málo pravdepodobné, že ju budú využívať občania bez vyznania," povedal Orosz. Zároveň zdôraznil, že výhrady vo svedomí už niektoré predpisy garantujú aj v súčasnosti. Ide napríklad o civilnú službu.

TLAČOVÁ SPRÁVA

obsah | Slovenská republika