SR dáva na žiaka toľko ako Mexiko

Z tridsiatich krajín OECD Slovensko najviac šetrí na vzdelávaní najmladšej generácie, keď finančnými výdavkami na žiaka je na poslednom mieste a na úrovni Mexika. Potvrdzuje to najväčší medzinárodný výskum výsledkov vzdelávania PISA uskutočnený v roku 2003 na vzorke štvrť milióna žiakov.

Výsledky dostali k dispozícii riaditelia štátnych, súkromných i cirkevných základných škôl v Bratislavskom kraji. "Kvalita vzdelávania u nás klesá, na to ich chceme upozorniť," zdôvodnil prednosta Krajského školského úradu v Bratislave Ľubomír Pajtinka organizovanie seminára.

Výskumu PISA sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 7346 15-ročných chlapcov a dievčat z 281 škôl všetkých slovenských krajov. Na konci ich školskej dochádzky sa testovali schopnosti žiakov reflektovať vedomosti a aplikovať ich v reálnych životných situáciách. Bolo to z matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti i riešenia problémov. V prvých dvoch oblastiach sme dosiahli priemer OECD, v ďalších dvoch podpriemerné výsledky. Výrazne zaostávame aj za Českou republikou, s ktorou sme mali veľa rokov spoločné školstvo, a alarmujúce sú veľké rozdiely medzi regiónmi.

"Boli to úplne odlišné testy, a nie bežné meranie vedomostí, ktoré odhalili veľa rezerv v našom školstve," konštatovala národná koordinátorka štúdie OECD PISA na Slovensku Paulína Koršňáková. Podľa nej i ďalších zástupcov Štátneho pedagogického ústavu a Krajského školského úradu by ministerstvo školstva a vláda mali podniknúť patričné kroky, aby úroveň nášho základného školstva neklesala. Medzi návrhmi sú nerušiť materské školy, nepokračovať v selekcii 10-ročných detí do gymnázií s osemročným štúdiom, podpora sociálne slabších žiakov i potreba školskej reformy.

(r)

obsah | Slovenská republika