Odišiel významný predstaviteľ slovenskej menšiny v Maďarsku MUDr. Michal Antal

18. februára, vo veku nedožitých 59 rokov, náhle zomrel aktívny účastník a organizátor slovenského kultúrneho a politického života, dlhoročný predseda Slovenskej samosprávy mesta Slovenský Komlóš, člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) MUDR. MICHAL ANTAL.

Absolvent Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe po skončení štúdia medicíny v roku 1968 začal pracovať vo svojom rodnom Slovenskom Komlóši ako lekár a už vtedy sa zúčastňoval aj verejného života, stal sa predsedom Zdravotnej a sociálnej komisie miestnej rady. Neskôr pôsobil ako internista v nemocnici v Orošháze a od roku 1976 viedol tamojšie neurologické oddelenie, pričom v roku 1987 ho vymenovali za riaditeľa nemocnice. V osemdesiatych rokoch značne prispel k modernizácii reumatológie v Slovenskom Komlóši, k vybudovaniu tamojšieho domova dôchodcov a tiež k otvoreniu novej orošházskej polikliniky. Jeho činnosť na tomto poli v roku 1978 ocenil minister zdravotníctva vyznamenaním Za vynikajúcu prácu.

MUDr. M. Antal sa posledných viac ako 30 rokov aktívne angažoval vo verejnopolitickom živote aj ako predstaviteľ slovenskej národnosti. Od roku 1970 bol členom Rady veľkoobce Slovenský Komlóš, od roku 1984 zase zastupoval Slovenský Komlóš v Békešskej župnej rade. V komunálnych voľbách v rokoch 1990, 1994 a 1998 ho zvolili za poslanca miestnej samosprávy, v roku 1994 za predsedu komlóšskej slovenskej samosprávy a v tejto funkcii pôsobil až do októbra minulého roku. MUDr. M. Antal bol zároveň členom Zdravotnej a sociálnej komisie Samosprávy Békešskej župy a od založenia CSS pôsobil ako jej aktívny člen. Najvyšší volený zbor Slovákov v Maďarsku mu v roku 2001 udelil vyznamenanie Za našu národnosť.

MUDr. M. Antal vždy kládol veľký dôraz na zachovanie slovenskej kultúry, tradícií a jazyka, na zlepšovanie výchovného a vzdelávacieho systému a na podporu slovenských kolektívov. Významne sa podieľal na upevňovaní bezkonfliktného spolunažívania viacnárodnostného obyvateľstva vo svojom meste a na odovzdávaní hodnôt tunajších Slovákov mladším generáciám. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 22. februára na komlóšskom starom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!


Juraj Dolnozemský

Udrel hrom

Na rozlúčku s MUDr. Michalom Antalom

len vyprázdnená márna
nádej o pomoc volá
a náhle smutné slová

zadumaným nad rakvou
strácajú sa diaľavy
mrcha pocit pŕhľavy

nečakane udrel hrom
podľahol mu skvelý strom
očernel rám chýbaš nám

(imro)

obsah | svět - svet