Honorárny konzulát SR v Mongolsku

Dňa 9.4.2002 bol v mongolskom Ulanbátare slávnostne otvorený Honorárny konzulát Slovenskej republiky. Za účasti veľvyslanca SR v ČĽR pána Petra Paulena a vyšších úradníkov Ministerstva zahraničia Mongolska /nám. ministra, riaditeľ Konzulárneho a právneho odboru, riaditeľ Konzulárneho odboru, riaditeľ Odboru pre Európu, Stredný východ a Afriku atď./ Honorárny konzul SR v Mongolsku pán Munkhiin Enkhtaivan slávnostným prestrihnutím slovenskej trikolóry otvoril Honorárny konzulát SR v Mongolsku.

Diplomatické styky medzi Slovenskou republikou a Mongolskom boli nadviazané 1.1.1993 v Deň nezávislosti SR. Rozvoj dvojstranných vzťahov a spolupráce s bývalým Československom začal v roku 1950. V roku 1956 Československo otvorilo svoje veľvyslanectvo v Ulanbátare a od roku 1993 s rozdelením ČSFR na dva štáty, ČR a SR tiež rozdelili svoje veľvyslanectvá. O rok neskôr, v roku 1994 SR uzavrela svoj zastupiteľský úrad a záležitosti SR v Mongolsku boli vedené zo ZÚ SR v Pekingu.

Kedysi SR a Mongolsko úspešne rozvíjali partnerstvo v sférach obchodu, geológie, spracovania koží a obuvníckej výroby. Aj dnes sú široké možnosti spolupracovať nielen v týchto oblastiach, ale aj v investíciách a know-how, v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a pod.

Veľvyslanec Paulen sa počas svojej návštevy v Mongolsku stretol s mongolským prezidentom N. Bagabandim. Vyjadrili rovnaké názory na otázky rozvoja a rozšírenia spolupráce medzi SR a Mongolskom. "Cieľom mojej súčasnej, už piatej návštevy Mongolska po odovzdaní poverovacích listín sú stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi Mongolska, výmena názorov na otázky dvojstranných vzťahov a otvorenie Honorárneho konzulátu SR v Mongolsku. Verím, že konzulát zohrá významnú úlohu v ďalšom rozšírení dvojstranných vzťahov a spolupráce", povedal veľvyslanec Paulen.

Činnosť HK SR v Mongolsku bude zameraná na tri hlavné oblasti:

1. Podporu rozvoja vzájomných vzťahov

2. Vykon konzulárnej agendy

3. Poskytovanie informácií.

Podpora rozvoja vzájomných vzťahov bude zameraná predovšetkým na rozvoj obchodných, hospodárskych, vedeckých, školských a športových vzťahov medzi Slovenskou republikou a Mongolskom. Honorárny konzul bude zisťovať stav a vývoj obchodného, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života v Mongolsku, organizovať akcie propagujúce Slovenskú republiku, poskytovať pomoc pri organizovaní vedeckých, hospodárskych, obchodných, kultúrnych a iných podujatí organizovaných slovenskými inštitúciami alebo nevládnymi mongolsko-slovenskými organizáciami, podporovať slovenských vedcov, umelcov, novinárov, lektorov a študujúcich na území Mongolska, sprostredkovávať styky právnických a fyzických osôb zo SR s mongolskými partnermi, vytvárať podmienky pre rozvoj ich vzájomnej spolupráce, poskytovať Zastupiteľskému úradu súčinnosť pri organizovaní rôznych návtev zo SR a pri aktivitách ZÚ v Mongolsku, bude podávať správy o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť vzájomné vzťahy v uvedených oblastiach.

Honorárny konzul SR v Mongolsku bude chrániť záujmy slovenských fyzických a právnických osôb v konzulárnom obvode, poskytovať im pomoc a podporu v rozsahu dovolenom medzinárodným právom a vykonávať konzulárnu agendu v súlade so smernicami ministerstva. Bude v súčinnosti so ZÚ poskytovať pomoc slovenským občanom, ktorí sa ocitli v tiesni, zabezpečovať pomoc pri repatriácii, väznení a úmrtí slovenských občanov, v súčinnosti so ZÚ bude prijímať opatrenia na ochranu práv a majetku slovenských občanov.

Podporu rozvoja vzájomných vzťahov bude realizovať šírením informácií o všeobecne záväzných právnych predpisoch a miestnych zvyklostiach, ktoré budú slúžiť pre ich základnú orientáciu v Mongolsku, informovať podnikateľské subjekty Mongolska o všeobecných podmienkach podnikania v Slovenskej republike a o možnostiach investovania v SR, informovať mongolských občanov o možnostiach cestovania do SR a o podmienkach získavania víz, rozširovať informačné a propagačné materiály o SR, šíriť informácie o výsledkoch a úspechoch slovenskej vedy, techniky, hospodárstva, kultúry a športu ako aj informácie o zákonoch a miestnych zvyklostiach v SR.

Honorárny konzul SR v Mongolsku Munkhiin Enkhtaivan sa narodil v roku 1957 v Ulanbátare, v roku 1974 ukončil strednú školu v Cojbalsane. Od roku 1975 študoval hydrogeológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolutóriu pracoval v Mongolsku ako hydrogeológ, potom menedžer a dodnes ako súkromný podnikateľ. Je ženatý, má jednu dcéru. Hovorí po slovensky, po česky, po rusky, po anglicky. Kontakt na HK SR v Mongolsku je nasledovný:

Honorary Consulate of the Slovak Republic, Ulaanbaatar, Mongolia, p.o. box 26/42, tel. 00976-9912 0580

fax: 00976-11-322 551

e-mail: taivan@magicnet.mn".

autor

obsah | svět - svet