Vzniklo Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Podľa mnohých nastala historická chvíľa. Na zasadnutí Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002", ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.-4. júla 2002 v budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, vzniklo Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Prítomní zástupcovia zahraničných Slovákov z celého sveta sa napokon zhodli na jeho stanovách, ktoré sa neľahko rodili do noci 3. júla na spoločnom zasadnutí návrhovej a mandátovej komisie a pracovného predsedníctva pod vedením 1. popdredsedu Slovensko-českého klubu a šéfredaktora Českého a slovenského sveta Vladimíra Skalského. Napokon však po prvý raz v histórii došlo k vytvoreniu nepolitického združenia Slovákov žijúcich po celom svete.

Predsedom združenia sa stal Dušan Klimo z Nemecka. Jeho protikandidátmi boli Aristid Zelenay a Peter Virsík, obaja zo Švajčiarska. Vladimír Skalský z ČR, nominovaný delegátmi z Maďarska, sa kandidatúry vzdal kvôli časovej zaneprázdnenosti. Boli rozdelené i ďalšie funkcie: 1. podpredsedom sa stal Juraj Červenák z Juhoslávie, 2. podpredsedom Milan Čuba z USA, tajomníčkou Naďa Vokušová z Českej republiky, inak predsedníčka Slovensko-českého klubu a redakčnej rady Českého a slovenského sveta, hospodárom Bohuslav Šťastný zo Švajčiarska. V sedemnásťčlennej Generálnej rade sú zastúpení ešte Tibor Divinec z Kanady, Ján Fuzik z Maďarska, Ondrej Štefanko z Rumunska, Jozef Čongva z Poľska, Jozef Hajniš z Ukrajiny, Pavel Kočenov z Kirgizstanu, Vojtech Michael Markus z Austrálie, Dušan Daučík zo Švédska, Adrija Kuric z Chorvátska, František Manák z Francúzska, Elena Cengelová-Carina z Talianska a Tibor Bajchy z Nemecka. Konštituovala sa aj Revízna a zmierovacia komisia Svetového združenia Slovákov v zahraničí na člene s Pavlom Zimom z Juhoslávie. Členmi sú Ildikó Fúziková z Maďarska a Peter Lipták z Českej republiky.

Generálna rada má do jedného roka dopracovať stanovy a ďalšie dokumenty a zvolať valné zhromaždenie. Generálna rada má súčasne vstúpiť do spolupráce s Generálnym sekretariátom pre zahraničných Slovákov a ďalšími štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.

Stála konferencia rokovala vo viacerých sekciách: organizačnej a legislatívno právnej, kultúrneho dedičstva a umenia, vedy, školstva, mládeže a športu, mediálnej, informačnej a edičnej, vzťahov a spolupráce medzi SR a Slovákmi v zahraničí a na Business fóre. Z týchto rokovaní vzišli mimoriadne zaujímavé a obsiahle návrhy a závery, ktoré sa bude Generálna rada snažiť v súčinnosti s relevantnými orgánmi uviesť do života.

Prítomní zástupcovia zahraničných Slovákov vyjadrili poďakovanie podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi Fogašovi, splnomocnencovi vlády pre zahraničných Slovákov Claudeovi Balážovi a Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov za výbornú prípravu Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002". Tá sa vlastne naposledy konala v pôvodnej podobe. Budúcnosťou sú už valné zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

(vr)

obsah | svět - svet