V Maďarsku volili do Celoštátnej slovenskej samosrpávy

Dňa 12. februára 2003 v budapeštianskom sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) sa konalo prvé, zakladajúce zasadnutie Valného zhromaždenia (VZ) najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku. Na programe rokovania, ktorého sa zúčastnilo 52 poslancov 53-členného zboru, boli voľby predsedu, podpredsedu, členov Predsedníctva a odborných výborov CSS.

Po odznení štátnej hymny MR a SR prvú časť rokovania viedli poslanci Gizela Molnárová z Mlynkov a dr. Július Alt z Vacova. Prítomní zvolili trojčlennú volebnú komisiu na čele s predsedom Jurajom Blaškom z Alkáru (Mátraszentimre). Doterajší predseda CSS, zároveň jediný kandidát na tento post Ján Fuzik v krátkosti načrtol hlavné body svojho programu zdôrazňujúc, že neplánuje základnú reformu štruktúry samosprávy, ktorá sa osvedčila - ako o tom svedčí aj referát o činnosti CSS v uplynulom volebnom cykle (uverejnený v januári t. r. na stránkach nášho týždenníka). Predseda-kandidát naznačil hlavné úlohy nastávajúceho obdobia v znamení myšlienky neustáleho posilňovania odbornej práce a rozvíjania rozvetvených kontaktov CSS doma a v zahraničí. Ako povedal, náš celoštátny zbor nie je akousi programovou kanceláriou, i keď sa podujíma aj na organizovanie rôznych akcií, najmä v tých oblastiach, ktoré nestačí pokryť naša tzv. spoločenská sféra.

Ján Fuzik za hlavný cieľ označil zastupovanie záujmov Slovákov v Maďarsku a vytváranie čoraz priaznivejšieho prostredia pre našu Slovač, vrátane legislatívno-právneho a finančného. Kvôli posilneniu takéhoto smerovania navrhol členom VZ CSS pretvoriť doterajší podnikateľský na Integračný výbor, ktorý by mal mať na starosti i otázky začleňovania CSS do samosprávneho systému krajiny, resp. spoluprácu s celoštátnymi samosprávami ďalších minorít. Predseda CSS v tejto súvislosti poukázal aj na to, že záujmy tzv. veľkých a malých národností sa čoraz výraznejšie rozchádzajú. Prítomní súhlasili s vytvorením nového Integračného výboru a v tomto zmysle zmenili i Štatút CSS.

Viacerí prítomní v záujme posilnenia činnosti na báze odborných výborov navrhli z pôsobnosti kultúrneho výboru vyčleniť, osamostatniť tzv. podvýbory, resp. založiť a v štatúte zakotviť ďalšie výbory, konkrétne mediálny, náboženský a mládežnícky. Veľká väčšina členov VZ CSS po menšej diskusii s odvolávaním sa na zatiaľ nedostatočnú pripravenosť takýchto vážnych štrukturálnych zmien riešenie tohto problému odročila, súhlasila teda s tým, aby sa zatiaľ zvolili predsedovia a členovia štyroch pracovných výborov.

Členovia VZ CSS v rámci zatvoreného zasadnutia tajným hlasovaním takmer jednohlasne (s počtom 49 hlasov oproti potrebným 27) za nového predsedu samosprávy zvolili Jána Fuzika a za podpredsedníčku tiež jedinú kandidátku na tento post, ktorá ho zastávala i doteraz, Etelu Rybovú. V zmysle štatútu účastníci zhromaždenia zvolili regionálnych radcov: za Békešskú a Čongrádsku župu dr. Helenu Čičeľovú, za Boršodskú a Sabolčskú župu Imricha Nováka, za Komáromsko-Ostrihomskú župu a ďalšiu časť Zadunajska Máriu Nagyovú, za Novohradskú a Hevešskú župu Katarínu Plevovú a za Peštiansku, Báčsko-Kiškunskú župu a Budapešť dr. Júliusa Alta.

Predsedníčkou Výchovno-vzdelávacieho výboru CSS sa stala Zuzana Medveďová, za ďalších členov výboru boli zvolení: Judita Fábriová, Alžbeta Kosztolányiová, Zuzana Kučerová, Ruženka Komjáthyová, Anna Crnečká, Júlia Kucziková, Edita Pečeňová, Anna Csörgölová, dr. Mária Žiláková a dr. Katarína Maružová-Šebová.

Členovia VZ CSS za predsedníčku Kultúrneho výboru zvolili Alžbetu Hollerovú-Račkovú; členmi zboru sa stali: Ildika Klauszová-Fúziková, Gregor Papuček, Anna Maťová-Lamiová, Katarína Huberová-Kisgyőriová, Zuzana Lauková, Anna Szabadosová, Juraj Ando a Katarína Királyová. Predsedom Integračného výboru sa stal Jozef Havelka, za ďalších členov výboru boli zvolení: Andrea Nyergesová, Tomáš Nagy, dr. Michal Antal a Karol Mátrai.

Zhromaždenie za predsedu Výboru pre financie a kontrolu zvolilo Mateja Kešjára, za jeho členov zase Alžbetu Sabovú a Ondreja Agárdiho.

Z iniciatívy predsedu CSS prítomní delegovali do zakladajúceho sa Kolégia národných a etnických menšín pre otázky informatiky člena VZ CSS Imricha Fuhla. K ustanoveniu tohto nového zboru prichádza na základe dohody celoštátnych menšinových samospráv s Ministerstvom pre informatiku a komunikácie MR.

Na programe rokovania ďalšieho zasadnutie VZ CSS, ku ktorému dôjde 26. marca, bude tohoročný rozpočet samosprávy a pracovné plány odborných výborov na tento rok.

(hl)

obsah | svět - svet